Főoldal » Hírek » Eladta a végrehajtó által lefoglalt autót -a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség zár­tö­rés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy  fér­fi­val szemben.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tal, mint adós­sal szem­ben, egy banki tar­to­zás miatt, a köz­jegy­ző 1.600.000 forint és járu­lé­kai ere­jé­ig vég­re­haj­tást ren­delt el. A vég­re­haj­tá­si eljá­rás során, 2018. már­ci­us 20-án, a bíró­sá­gi vég­re­haj­tó a vád­lott tulaj­do­nát képe­ző gép­jár­mű­vet a gép­jár­mű nyil­ván­tar­tá­son keresz­tül lefog­lal­ta, a lefog­la­lás tényét a köz­hi­te­lű nyil­ván­tar­tás­ba beje­gyez­ték. Az autó for­gal­mi enge­dé­lyét és törzs­köny­vét a vég­re­haj­tó nem fog­lal­ta le, azon­ban  a lefog­la­lás­ról készült  jegy­ző­könyv kéz­be­sí­té­sé­vel egy­ide­jű­leg figyel­mez­tet­te a vád­lot­tat, hogy a   gép­ko­csin elide­ge­ní­té­si és ter­he­lé­si tila­lom áll fenn.

A vád­lott a figyel­mez­te­tés elle­né­re, a jár­mű­vet elad­ta egy fér­fi­nek, akit nem tájé­koz­ta­tott annak jogi sor­sá­ról. A gya­nút­lan vevő a gép­jár­mű­vet rövid idő eltel­té­vel továbbértékesítette.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Mező­kö­ves­di Járásbíróságnak.