Főoldal » Hírek » Eladta unokája autóját a nagymama - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség sik­kasz­tás és közokirat-hamisítás miatt emelt vádat egy 72 éves nóg­rád­sá­pi asszonnyal szem­ben, aki elad­ta az uno­ká­ja nála par­ko­ló autóját.

A vád sze­rint 2020 nya­rán az unoka aján­dék­ba kapott a nagy­báty­já­tól egy autót. Mivel nem volt jogo­sít­vá­nya, a kocsi a nagy­ma­ma nóg­rád­sá­pi házá­nak udva­rán parkolt.

Később a nagy­ma­ma és Buda­pest­re köl­tö­zött uno­ká­ja között meg­rom­lott a viszony, ezért 2021 janu­ár­já­ban az asszony úgy dön­tött, a jár­mű­vet elad­ja. Ami­kor a vevő meg­ér­ke­zett hozzá, a vád­lott az adás­vé­te­li szer­ző­dé­sen alá­ha­mi­sí­tot­ta az unoka alá­írá­sát, a vevő pedig a hamis szer­ző­dés fel­hasz­ná­lá­sá­val a kor­mány­hi­va­tal­nál később a nevé­re is írat­ta a gépjárművet.

Az elkö­ve­tő 100.000 forint kárt oko­zott uno­ká­já­nak, ugyan­ak­kor tisz­tá­ban volt azzal is, hogy az álta­la hami­sí­tott szer­ző­dés fel­hasz­ná­lá­sá­val a vevő a jár­mű­vet a nevé­re fogja írat­ni, így maga­tar­tá­sá­val hoz­zá­já­rult ahhoz, hogy a köz­hi­te­les ható­sá­gi gépjármű-nyilvántartásba valót­lan ada­to­kat jegyez­ze­nek be.

Az ügyész­ség – az unoka és a nagy­ma­ma között ered­mény­te­le­nül vég­ző­dött köz­ve­tí­tői eljá­rást köve­tő­en – az idős asszony ellen sik­kasz­tás vét­sé­ge és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­sá­gon, mely­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A vevő­től a gép­jár­mű­vet lefog­lal­ták és a tulaj­do­no­sá­nak vissza­ad­ták, így az unoka kára meg­té­rült. A nagy­ma­ma az autó vétel­árá­val, mint­egy 100.000 forint­tal gaz­da­go­dott, ezért az ügyész­ség vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra is indít­ványt tett.