Főoldal » Hírek » Elaludt a pásztorórán, kifosztották - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 52 és egy 50 éves nő ellen kifosz­tás bűn­tet­te és bűn­pár­to­lás vét­sé­ge miatt. Az idő­seb­bik a sér­tett férfi laká­sá­ra ment sze­xu­á­lis együtt­lét cél­já­val, onnan viszont kész­pénzt és ciga­ret­tát lopott. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak – akik test­vé­rek – 2021. júli­us hónap első nap­ján a kora dél­utá­ni órák­ban Mező­kö­ves­den egy sörö­ző tera­szán ita­loz­va össze­is­mer­ked­tek a sér­tett fér­fi­val. A férfi az idő­sebb nőt sze­xu­á­lis együtt­lét cél­já­ból a laká­sá­ra hívta. Ott­ho­ná­ban bor­ral kínál­ta, az intim együtt­lét­hez készü­lőd­tek, ami­kor a férfi ittas­sá­gá­nál fogva elaludt.

A nő a hely­ze­tet kihasz­nál­va átku­tat­ta a férfi ruhá­za­tát, 6.000 forint kész­pénzt talált, 8 doboz ciga­ret­tát is magá­hoz vett, vala­mint eltet­te a férfi bank­kár­tyá­ját és a védett­sé­gi iga­zol­vá­nyát, majd távozott.

Test­vé­ré­vel össze­ta­lál­koz­va elmond­ta neki a tör­tén­te­ket, majd ket­ten úgy dön­töt­tek, hogy vissza­men­nek a ház­hoz. A sér­tett been­ged­te őket, és amíg az idő­seb­bik nő elte­rel­te a figyel­mét, test­vé­re, hogy lep­lez­ze a koráb­bi bűn­cse­lek­ményt, az elő­szo­ba­szek­rény­re vissza­he­lyez­te a bank­kár­tyát és a védett­sé­gi igazolványt.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű idő­sebb nővel szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, míg test­vé­ré­vel szem­ben pénz­bün­te­tés­re tett indítványt.