Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Elaludt a volán mögött, betonoszlopnak csapódott - fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki fáradt­sá­ga miatt súlyos sérü­lé­se­ket oko­zott utasainak.

A vád sze­rint az húszas éve­i­ben járó férfi 2021 júli­u­sá­ban, az éjsza­kai órák­ban Kadar­kú­ton köz­le­ke­dett, ami­kor fáradt­sá­ga miatt elaludt veze­tés köz­ben, ezért az úttest­ről letér­ve előbb egy köz­le­ke­dé­si táb­lá­nak, majd egy beton lám­pa­osz­lop­nak ütközött.

Bár a bal­ese­tet a sofőr kar­co­lá­sok­kal meg­úsz­ta, két utasa is súlyo­san meg­sé­rült, az egyéb zúzó­dá­sok és seb­zé­sek mel­lett az egyik – biz­ton­sá­gi övet nem hasz­ná­ló – fér­fi­nak eltö­rött a comb­csont­ja, míg a hátsó ülé­sen helyet fog­la­ló másik sér­tett súlyos belső sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készítette.