Főoldal » Archív » Elásatta udvarán a veszélyes hulladékot - vádat emeltek ellene

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­tés­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat egy nagy­ber­ki férfi ellen, aki ott­ho­ná­nak udva­rán hosszabb ideje tárolt veszé­lyes hul­la­dé­kot isme­rő­sé­vel a föld­be temettette.

A bün­te­tett elő­éle­tű, har­minc­éves vád­lott 2017 janu­ár­já­tól csa­lá­di házá­nak udva­rán nagy mennyi­sé­gű hul­la­dé­kot – így egye­bek mel­lett gumi­ab­ron­csot, hűtő-, tele­ví­zió és mosó­gép alkat­ré­sze­ket - tárolt azért, hogy azok egy részét tovább bon­tás után eladja.

A férfi hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si enge­dély hiá­nyá­ban az ille­té­kes kor­mány­hi­va­tal ellen­őr­zé­sét köve­tő­en a továb­bi ható­sá­gi eljá­rást el akar­ta elke­rü­li, így 2018 máju­sá­ban fel­ke­res­te isme­rő­sét, aki mun­ka­gé­pé­vel egy nagy göd­röt ásott neki. A férfi a vád­lott kéré­sé­re a hul­la­dé­ko­kat a gödör­be tolta és 10-15 cen­ti­mé­ter föld­ré­teg­gel leta­kar­ta, azon­ban azt nem tudta, hogy ezt a ható­ság meg­té­vesz­té­se miatt kérte tőle a vádlott.

A veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­tés­nek bűn­tet­tét a tör­vény egy­től öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni, ezért az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a külö­nös vissza­eső - jelen­leg más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­bün­te­té­sét töltő - vád­lot­tal szem­ben három év és hat hónap bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.