Főoldal » Archív » Elbírálta az ügyészség az MTVA székháznál történt események miatt tett feljelentéseket

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség az MTVA szék­ház­nál 2018. decem­ber 16-án és 17-én tör­tént ese­mé­nyek miatt ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lők és más sze­mé­lyek által tett fel­je­len­té­se­ket az azok­ról készült – 2500 GB ter­je­del­mű, mint­egy 1000 óra tar­tal­mú – fel­vé­te­lek alap­ján elbírálta.

A mai napon kelt hatá­ro­zat lénye­ge sze­rint az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lők az MTVA szék­há­zá­ban nem hiva­ta­los sze­mély­ként jár­tak el, ugyan­is hiva­ta­los eljá­rást nem foly­tat­tak, hanem meg­je­le­né­sük­kel, moz­gá­suk­kal kez­de­tek­től fogva az volt a cél­juk, hogy a tün­te­tés­hez kap­cso­lód­va, poli­ti­kai köve­te­lé­sek beol­va­sá­sá­val a műsor­ren­det meg­za­var­va az élő műso­ro­kat megszakítsák.

A rend­bon­tó maga­tar­tá­suk miatt velük szem­ben jog­sze­rű­en fel­lé­pő MTVA Fegy­ve­res Biz­ton­sá­gi Őrség tag­ja­i­nak eljá­rá­sát aka­dá­lyoz­ták, azzal szem­ben tett­le­ge­sen ellen­áll­tak. A fel­vé­te­lek azt iga­zol­ják, hogy a kép­vi­se­lők épü­let­ből tör­té­nő eltá­vo­lí­tá­sa jog­sze­rű­en tör­tént. Nem volt tehát alap arra, hogy a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó rend­őrök az ingat­lan­ba bemen­je­nek és intéz­ke­dést kezdeményezzenek.

Mind­ezek alap­ján az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lők sérel­mé­re hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­cse­lek­mé­nye és más bűn­cse­lek­mény sem való­sult meg, ezért e kör­ben a fel­je­len­tést elutasítottuk.

Ezzel szem­ben az MTVA és dol­go­zói sérel­mé­re elkö­ve­tett cse­lek­mé­nyek miatt tett fel­je­len­té­sek tár­gyá­ban a köz­ér­de­kű üzem műkö­dé­se meg­za­va­rá­sa bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek gya­nú­ja álla­pít­ha­tó meg, ezért a mai napon isme­ret­len tet­tes ellen nyo­mo­zást ren­del­tünk el.