Főoldal » Hírek » Elbocsátották, kötekedett, rablásokba kezdett - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 20 éves fér­fi­val szem­ben, aki elbo­csá­tá­sa után - még aznap - öt bűn­cse­lek­ményt köve­tett el.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi nem tudta fel­dol­goz­ni, hogy tavaly ősszel azon­na­li hatállyal elbo­csá­tot­ták a mun­ka­he­lyé­ről, ami egy győri bevá­sár­ló­köz­pont­ban volt. Elő­ször könyör­gött az üzlet­ve­ze­tő­nek, hogy vegye vissza, sírt, a fejét a falba verte, majd a sétá­ló­ut­cán ráki­a­bált egy szem­ből érke­ző nőre. Ezt köve­tő­en egy fér­fit szán­dé­ko­san, nagy erő­vel meg­lö­kött, a par­ko­ló­ba érve pedig egy másik fér­fit is szán­dé­ko­san meglökött.

Az utcá­ra kiér­ve egy nőt hátul­ról neki­lö­kött és neki­szo­rí­tott egy par­ko­ló jár­mű­nek, meg­szo­rí­tot­ta a nya­kát és pén­zé­nek átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel. Mikor a nőnek sike­rült kisza­ba­dul­nia a szo­rí­tás­ból és szem­be­for­dult a fér­fi­val, akkor a férfi meg­ra­gad­ta a nő tás­ká­ját és meg­pró­bál­ta kitép­ni a kezé­ből, de ez nem sike­rült neki.

Az utcán tovább halad­va egy másik gya­lo­gost is meg­ál­lí­tott, a nő elé állt és pénzt kez­dett köve­tel­ni tőle. Köz­ben az arca előtt muto­ga­tott és meg­fe­nye­get­te azzal, hogy ha kia­bál­ni mer, akkor bán­ta­ni fogja. Ekkor érke­zett a köze­lük­be egy újabb nő, akire a férfi ráki­ál­tott, hogy áll­jon meg, majd utána indult. Érté­ket azon­ban tőle sem vett el.

Rövid­del ezek után a férfi utol­ért és hátul­ról fel­lö­kött egy 1938-as szü­le­té­sű idős höl­gyet, aki elesett, majd meg­fog­ta a néni tás­ká­ját és azt az idős hölggyel együtt húzta a föl­dön, miköz­ben azt kia­bál­ta, hogy agyon­ve­ri, ha nem adja oda neki a tás­ká­ját. Az idős höl­gyet a férfi bán­tal­maz­ta is, két­szer bele­tal­palt az idős sér­tett jobb comb­já­ba, 8 napon belü­li gyógy­tar­ta­mú sérü­lést okoz­va ezzel neki. A tás­kát végül meg­sze­rez­te, azzal elfu­tott, de járó­ke­lők fel­tar­tóz­tat­ták és vissza­vit­ték a sér­tett­nek a táskáját.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben minő­sí­tett rab­lás, két rend­be­li rab­lás kísér­le­te, minő­sí­tett testi sér­tés kísér­le­te és garáz­da­ság miatt 15 év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügy­ben a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ág rend­őrei jár­tak el, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.