Főoldal » Archív » Elbódította és kifosztotta a partnereit

A Pest Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki elbó­dí­tot­ta, majd kifosz­tot­ta a társ­ke­re­ső olda­la­kon meg­is­mert part­ne­re­it.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy fia­tal nő külön­bö­ző inter­ne­tes társ­ke­re­ső olda­la­kon regiszt­rált, egy nem őt ábrá­zo­ló fény­kép­pel, Krisz­ti­na álné­ven.

2018. szep­tem­ber ele­jén kap­cso­lat­ba lépett egy fér­fi­val, a bűn­ügy egyik sér­tett­jé­vel. Leve­lez­tek, tele­fon­szá­mot cse­rél­tek, majd a mar­git­szi­ge­ti szö­kő­kút­nál talál­ko­zót beszél­tek meg.

A nő a talál­ko­zó­ra magá­val vitt egy műanyag fla­kont, amely­ben alta­tó­ból és nyu­ga­tók­ból kevert oldat volt. Ezt átad­ta a fér­fi­nak és arra kérte, hogy az italt egy­szer­re hajt­sa fel. A sér­tett kiit­ta az italt, majd rövid beszél­ge­tés után elve­szí­tet­te az esz­mé­le­tét. A nő ekkor átku­tat­ta a férfi ruhá­ját, és a zse­bé­ből egy mobil­te­le­font, a nya­ká­ból pedig egy nyak­lán­cot elvett, majd a mint­egy 150.000,- forint érté­kű dol­gok­kal eltűnt. A sér­tett csak más­nap reg­gel tért magá­hoz a mar­git­szi­ge­ti padon. Orvos­hoz került.

A nő más­nap egy másik, hason­ló módon meg­is­mert férfi laká­sá­ba jutott be. Ott alta­tó­ból és nyu­ga­tók­ból kevert kok­télt ita­tott a sér­tet­tel, aki az ital elfo­gyasz­tá­sa után rövid időn belül elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét. A vád­lott a lakás­ból több mint 500.000 forint érté­kű ékszert vitt magá­val. A sér­tet­tet rosszul­lé­te miatt kór­ház­ba kel­lett szál­lí­ta­ni.

A két férfi a szer­ve­ze­té­be jutott toxi­kus mennyi­sé­gű nyug­ta­tó miatt élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

A vád­lott 2018 szep­tem­be­ré­ben egy buda­pes­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen ismer­te meg a követ­ke­ző sér­tet­tet. Fel­men­tek a férfi laká­sá­ra, ott a nő vele is meg­itat­ta az alta­tót, nyug­ta­tót tar­tal­ma­zó ita­lát. Miu­tán a sér­tett öntu­dat­lan álla­pot­ba került, a vád­lott a férfi tele­fon­ját, kész­pén­zét és bank­kár­tyá­já­nak ada­ta­it vitte magá­val. A bank­kár­tyá­val 4 mil­lió forint érték­ben pró­bál­ko­zott inter­ne­tes vásár­lá­sok­kal, ebből 100.000 forint össze­gű vásár­lás volt sike­res.

A Buda­ör­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói a nőt 2018. októ­ber 3-án ezen a buda­pes­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen fog­ták el. A gya­nú­sí­tott tás­ká­já­ban gyógy­sze­re­ket és fel­ol­dott gyógy­szer­rel teli üve­get talál­tak.

A Pest Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a nőt, aki letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást.