Főoldal » Archív » Elcsalta a befektetésre átadott pénzt

A vád­lott 2010. nya­rá­tól nehéz anya­gi hely­zet­be került, tar­to­zá­so­kat, adós­sá­go­kat hal­mo­zott fel, ami miatt - külön­bö­ző okok­ra hivat­koz­va - öt sér­tet­től össze­sen több mint 10 mil­lió forin­tot vett át azzal, hogy azt ked­ve­ző árfo­lya­mon rész­vé­nyek­be, biz­to­sí­tá­si köt­vé­nyek­be fek­te­ti be. Az átvett pénz­össze­ge­ket azon­ban a sér­tet­tek részé­re nem fizet­te vissza, illet­ve a meg­ha­tá­ro­zott ren­del­te­tés­re átvett össze­ge­ket az átadás jog­cí­mé­től elté­rő­en hasz­nál­ta fel.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - elcsal­ta a befek­te­tés­re átadott pénzt