Főoldal » Archív » Eldurvult a családi veszekedés

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy kapos­vá­ri nővel, a lányá­val és annak fér­jé­vel szem­ben, akik egy helyi jára­tos autó­bu­szon tör­tént vesze­ke­dés foly­ta­tá­sa­ként bán­tal­maz­ták a férj test­vé­rét.

A vád­lot­tak közül az ittas álla­pot­ban lévő anya és 26 éves lánya, 2015. novem­be­ré­ben a reg­ge­li órák­ban az egyik helyi jára­tos autó­bu­szon han­go­san vesze­ke­dett a lány sógor­nő­jé­vel, emi­att a vád­lot­ta­kat az ellen­őrök a busz­ról leszál­lí­tot­ták. A csa­lá­di vesze­ke­dés foly­ta­tá­sa­ként a két nő a déli órák­ban meg­je­lent a sér­tett laká­sá­nál, ahová maguk­kal vit­ték az anya másik lányát is, aki a 14. élet­évét még nem töl­töt­te be.

A két fel­dü­hö­dött nő és gyer­mek­ko­rú tár­suk közös erő­vel, a hajá­nál fogva kirán­gat­ták a sér­tet­tet a lakás­ból a bejá­ra­ti ajtó elé, ahol a kör­nyé­ken lakók szeme lát­tá­ra meg­tép­ték a haját, több alka­lom­mal meg­ütöt­ték a fejét és a fel­ső­tes­tét. Ekkor jelen volt a vád­lott lány férje is, aki fenn­han­gon biz­tat­ta a test­vé­rét bán­tal­ma­zó fele­sé­gét és az anyó­sát a bán­tal­ma­zás foly­ta­tá­sá­ra. A vere­ke­dés­nek végül a közel­ben lakók vetet­tek véget. A sér­tett­nek könnyű sérü­lé­sei kelet­kez­tek.

Az ügyész­ség az anyá­val és lányá­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett, bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés, míg az őket biz­ta­tó férj­re pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.