Főoldal » Hírek » Eldurvult a parkolási vita - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki a vád sze­rint fegy­ver­rel akart pon­tot tenni egy par­ko­lá­si vitára. 

 A vád­irat sze­rint az ügy egyik sze­rep­lő­je Érden egy üzlet előtt par­kolt kis­te­her­au­tó­já­val és annak rak­te­ré­ben pakolt. Az autó­val azon­ban úgy állt meg, hogy a járda egy részét is elfoglalta.

Az ittas elkö­ve­tő­nek éppen arra vitt az útja gya­lo­go­san és han­go­san sérel­mez­ni kezd­te, hogy a teher­au­tó rész­ben a jár­dán áll. Emi­att szó­vál­tás is kiala­kult ki közöt­tük. Miu­tán az ittas és han­gos­ko­dó férfi meg­in­dult a jármű bel­se­je felé, a másik férfi őt el is lökte, majd beült a volán mögé és bel­jebb tola­tott az üzlet bejá­ra­tá­hoz, hogy tovább foly­tas­sa a rakodást.

Ekkor az elkö­ve­tő a veze­tő olda­li ablak­hoz lépett, elő­vet­te a való­di lőfegy­ver­hez meg­té­vesz­tő­en hason­lí­tó riasz­tó­fegy­ve­rét és mint­egy het­ven cen­ti­mé­ter­re az autót veze­tő férfi fejé­től belőtt vele az utas­tér­be. A sofőr nem sérült meg, de meg­ijed­ve a lövés­től nagy gáz­zal gyor­sít­va elhajtott.

A rövid időn belül a hely­szín­re érke­ző érdi rend­őrök a kör­nyé­ken elfog­ták az elkö­ve­tőt, aki ellen fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat az Érdi Járá­si Ügyészség.