Főoldal » Hírek » Elégették, illetve földesút mellett szórták ki a veszélyek hulladékot - FOTÓKKAL - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 45 éves dél-somogyi fér­fi­val és két tár­sá­val szem­ben, akik úgy sza­ba­dul­tak meg az olaj­jal, és egyéb veszé­lyes anya­gok­kal szennye­zett sze­mét­től, hogy azt eléget­ték, illet­ve egy föl­des­út mel­lett kiszórták.

A vád­lott autó­sze­re­lő műhelyt üze­mel­te­tett, mely­nek műkö­dé­se során nagyobb mennyi­sé­gű, rész­ben veszé­lyes hul­la­dék­nak minő­sü­lő sze­mét – így fes­té­kes fla­ko­nok, ola­jos ron­gyok, ille­tő­leg gép­jár­mű olaj­szű­rők - kelet­ke­zett. A másik két férfi a vád­lott­nál javít­tat­ták a gép­ko­csi­ja­i­kat, aki az egyik alka­lom­mal meg­kér­te őket arra, hogy a műhely­ben kelet­ke­zett hul­la­dé­kot adják le egy kör­nyék­be­li hul­la­dék­le­ra­kó­ban, hol­ott tisz­tá­ban volt vele, hogy ezen a helyen veszé­lyes hul­la­dé­kot nem vesz­nek át, illet­ve szá­molt azzal is, hogy tár­sai a sze­me­tet a ható­ság által nem enge­dé­lye­zett helyen fog­ják lerakni.

A másik két vád­lott elfo­gad­ta a fel­ké­rést, és a műhely­ből kb. 20 zsák sze­me­tet szál­lí­tot­tak el, azon­ban a hul­la­dé­kot nem a lera­kó­ba vit­ték, hanem annak egy részét az egyik vád­lott lakó­he­lyén eléget­ték, míg a fenn­ma­ra­dó részt egy­sze­rű­en kiszór­ták egy föl­des­út mellet.

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség az autó­sze­re­lő műhelyt üze­mel­te­tő vád­lot­tal és bün­tet­len tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett, míg a másik bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt. 

Az ügy­ben a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság 2021 feb­ru­ár­já­ban hir­de­tett íté­le­tet, mely­ben a fér­fi­a­kat ugyan az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek, azon­ban a vád­lot­ta­kat köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­te, ezért az ügyész­ség vala­mennyi vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben jelen­tett be fellebbezést.

A fény­ké­pek a hely­szí­ni szem­le során készültek.