Főoldal » Archív » Elektromos halászgéppel fogták ki az orvhalászok a dunai harcsákat

A Bajai Járá­si Ügyész­ség orv­ha­lá­szat és lopás vét­sé­ge miatt két orv­ha­lásszal szem­ben emelt vádat, akik tavaly ősszel enge­dély nél­kül és til­tott módon negy­ven­egy har­csát fog­tak ki a Duná­ból. A rap­si­cok­ra idő­ben lecsap­tak, így har­minc­ki­lenc har­csa meg­me­ne­kült és vissza­ke­rült a folyóba.

A hat­van­há­rom és a negy­ven éves sükös­di fér­fi­ak tavaly októ­ber 17-én, kora dél­után, Sükösd tér­sé­gé­ben, moto­ros csó­nak­ból, elekt­ro­mos halász­gép­pel és „gereb­lyé­zés­sel” negy­ven­egy har­csát fog­tak ki a Duná­ból azért, hogy ellop­ják. Az így meg­szer­zett több mint kilenc­ven­há­rom kilo­gramm har­csát zsá­kok­ba rak­ták, és az idő­sebb vád­lott hét­vé­gi házá­nak stég­jé­hez szál­lí­tot­ták. Miu­tán kikö­töt­tek, iga­zol­tat­ták őket.

Az orvul meg­szer­zett halak érté­ke mint­egy 234.000 forint volt.

A vád­lot­tak­nak nem­csak hor­gász­en­ge­dé­lyük nem volt, de az orv­ha­lá­sza­tot til­tott esz­köz­zel és til­tott módon végez­ték. Az elekt­ro­mos halász­gép és a gereb­lyé­zés egy­aránt til­tott hal­fo­gá­si módszer.

Tet­ten­éré­sük után kide­rült, hogy két har­csa idő­köz­ben elhul­lott, a többi har­minc­ki­lenc har­csa azon­ban meg­me­ne­kült, és a hal­őrök vissza­he­lyez­ték a Dunába.

Az ügyész­ség a két fér­fit orv­ha­lá­szat és lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja, és velük szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá a csó­nak, a merí­tő­szák és az orv­ha­lá­szat­hoz hasz­nált többi esz­köz elkob­zá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gük­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.