Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Elektromos rollerrel okozott ittasan balesetet – fotóval – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A férfi hátul­ról neki­haj­tott az úttes­ten gya­log­ló sér­tett­nek, fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést kaphat.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. júli­us 16-án, éjjel, Nád­ud­var egyik utcá­já­ban elekt­ro­mos rol­ler­rel köz­le­ke­dett úgy, hogy előt­te sze­szes italt fogyasz­tott. Ittas­sá­ga miatt későn vette észre az úttes­ten előt­te gya­lo­go­ló fér­fit, és 30 km/h sebes­ség­gel, hátul­ról neki­üt­kö­zött a sér­tett lábá­nak, majd mind­ket­ten elestek.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett súlyos, nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az elekt­ro­mos rol­ler gépi meg­haj­tá­sú jármű, annak ittas veze­té­se bűn­cse­lek­ményt való­sít meg.

Az ügy­ben a  Haj­dú­szo­bosz­lói Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyomozott. 

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő fér­fit súlyos testi sér­tést okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, mely­ben a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki és tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

A rend­őr­sé­gi hely­szí­ne­lés­kor készült fotón a vád­lott által veze­tett elekt­ro­mos rol­ler látható.

az elektromos roller a földön