Főoldal » Archív » Élelmiszert akart lopni, végül rablásért kell felelnie

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 66 éves fér­fi­val szem­ben, aki három hete egy bor­so­di kis­te­le­pü­lés vegyes­bolt­já­ból fize­tés nél­kül, erő­szak­kal akart élel­mi­sze­re­ket elvinni.

A vád­be­li napon dél­előtt az idős férfi vásá­rol­ni indult, majd a bolt­ban a sorok között néze­lőd­ve egy szál kol­bászt, alko­holt, mus­tárt és kávét rej­tett a ruhá­za­tá­ba. Ezután a pénz­tár­hoz ment, ahol a kosa­rá­ban lévő pék­árut a sza­lag­ra helyez­te, azt kifi­zet­te majd távoz­ni akart az üzlet­ből. Ekkor a bolt dol­go­zói – akik a lopást lát­ták –  kér­dő­re von­ták a vád­lot­tat a ruhá­za­tá­ban lévő dol­gok miatt, aki azon­ban kité­rő vála­szo­kat adott. Az üzlet­ve­ze­tő fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy köves­se az iro­dá­ba, mert ellen­ke­ző eset­ben érte­sí­ti a rend­őr­sé­get, ő azon­ban hatá­ro­zott lép­tek­kel elin­dult a kijá­rat irá­nyá­ba. Az üzlet­ve­ze­tő a ruhá­za­tát meg­ra­gad­va pró­bál­ta a vád­lot­tat vissza­tar­ta­ni, mire a vád­lott az eltu­laj­do­ní­tott dol­gok meg­tar­tá­sa érde­ké­ben dula­kod­ni kez­dett vele és ellök­te, majd elme­ne­kült a helyszínről.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­te­tett elő­éle­tű, a cse­lek­mény miatt elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, köz­ügyek­től eltil­tás­ra és vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Mis­kol­ci Járásbíróságnak.