Főoldal » Hírek » Éles lőszerek is voltak a gyűjteményben – ítéletet hozott a bíróság - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az 52 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki tör­té­nel­mi emlé­ke­ket gyűj­tött, a gyűj­te­mé­nyé­ben azon­ban való­di lősze­rek is voltak.

A nyo­mo­zó ható­ság egy a közös­sé­gi médi­á­ban meg­je­lent videó alap­ján 2021. janu­ár 13-án tar­tott kuta­tást a hob­bi­tör­té­nész ott­ho­ná­ban, ahol a kar­dok­ból, hatás­ta­la­ní­tott fegy­ve­rek­ből, szab­lyák­ból, tőrök­ből álló gyűj­te­mény­ben 24 db, külön­bö­ző fegy­ve­rek­hez gyár­tott való­di lőszert is találtak.

Mivel a fér­fi­nak a lősze­rek tar­tá­sá­ra enge­dé­lye nem volt, a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat a gyűj­tő ellen.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hozott bün­te­tő­vég­zés­ben a vád­lot­tat a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek és 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, az enge­dély nél­kül tar­tott lősze­re­ket elko­boz­ta a fér­fi­tól, ugyan­ak­kor köte­lez­te az eljá­rás során kelet­ke­zett 127.822 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.

A dön­tés jogerős.