Főoldal » Hírek » Élete végéig gondozásra szorul óvatlan tolatás miatt - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő teher­gép­ko­csi­já­val úgy kez­dett tolat­ni, hogy a rak­tér­ben szál­lí­tott gyer­me­kek egyi­ke még nem szállt be, emi­att a jármű alá került és súlyos, mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got szenvedett.

A vád­irat sze­rint a solt­vad­ker­ti férfi 2020 júni­u­sá­ban, a tanyá­ja mel­let­ti szán­tó­föld­ről úgy indult el áru­szál­lí­tó kis­te­her­au­tó­já­val, hogy a nála dol­go­zó csa­lád 12 és 7 éves gyer­me­két a jármű ülé­sek nél­kü­li rak­te­ré­ben szál­lí­tot­ta. A tanya köze­lé­ben egy dűlő­úton meg­állt, hogy az elszá­radt para­di­csom­tö­ve­ket elszór­ják. Ekkor a gyer­me­kek a rak­tér hátsó ajta­ján leszáll­tak, majd a vád­lott rájuk szólt, hogy ülje­nek vissza. A férfi ezután tolat­ni kez­dett, azon­ban a zárt rak­te­rű teher­au­tó mögöt­ti terü­le­tet nem látta be, így nem ész­lel­te, hogy idő­köz­ben a gyer­me­kek közül csak a nagyob­bik­nak sike­rült vissza­ül­nie, a kiseb­bik gyer­mek a rak­fe­lü­let­re csak félig tudott fel­ül­ni. Emi­att a gép­jár­mű hátsó részé­vel fel­lök­te a 7 éves gyer­me­ket, aki has­sal előre a talaj­ra esve a teher­gép­ko­csi alá zuhant. Ezután a jármű mint­egy 5-10 km/h sebes­ség­gel átha­ladt a gyer­mek teste felett. Mind­ezt látva a nagyobb test­vér siet­ve öccse után hajolt, ekkor azon­ban ő is lecsú­szott a rak­fe­lü­let­ről. A póló­ja bele­akadt egy alkat­rész­be, ennek köszön­he­tő­en nem esett ő is a jármű alá.

A bal­eset követ­kez­té­ben a 7 éves sér­tett súlyos, élet­ve­szé­lyes kopo­nya­ala­pi törést és agy­ká­ro­so­dást szen­ve­dett, emi­att önál­ló élet­vi­tel­re kép­te­len­né vált, élete végé­ig gon­do­zás­ra szo­rul. Test­vé­re könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a férfi meg­szeg­te a KRESZ azon ren­del­ke­zé­sét, amely sze­rint hát­ra­me­ne­tet végez­ni csak úgy sza­bad, hogy az mások köz­le­ke­dé­sét ne zavar­ja. Ha mások biz­ton­sá­ga meg­kí­ván­ja, a tola­tást végző jár­mű­ve­ze­tő­nek arra alkal­mas irá­nyí­tó sze­mély köz­re­mű­kö­dé­sét is igény­be kell vennie.

Az ügyész­ség a fér­fit mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.