Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Életét vesztette a zebrán elgázolt gyalogos - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fia­tal fel­nőtt fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint a zeb­rán ütöt­te el a gyalogost.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. decem­ber 17-én, éjsza­ka, sze­mély­gép­ko­csit veze­tett Tata lakott terü­le­tén, a Május 1. úton, a belső sáv­ban. Előt­te jármű nem volt, ugyan­ak­kor a külső sáv­ban előt­te haladt egy másik gép­jár­mű, ami meg­állt a zebra előtt, és az ott vára­ko­zó sér­tett részé­re biz­to­sí­tot­ta az úttes­ten való átke­lést. Ezt a vád­lott nem ész­lel­te és 65-73 km/órás sebes­ség­gel elütöt­te a zeb­rán hala­dó sér­tet­tet, aki ennek követ­kez­té­ben nagy erő­vel a jármű ele­jé­re a szél­vé­dő­nek csa­pó­dott, majd az úttest­re esett.

A bal­eset során a gya­lo­gos olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Ren­dé­sze­ti Igaz­ga­tó­ság Köz­le­ke­dés­ren­dé­sze­ti Osz­tály által lezárt nyo­mo­zást köve­tő­en benyúj­tott vád­irat­ban az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint hatá­ro­zott időre tilt­sa el őt a járművezetéstől.