Főoldal » Hírek » Életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozza az ügyészség az egykori munkatársát agyonverő férfi ügyében - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság 21 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tést sza­bott ki az egy­ko­ri mun­ka­tár­sát agyon­ve­rő fér­fi­val szem­ben. Az ügyész­ség élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség 2020 janu­ár­já­ban emelt vádat egy közép­ko­rú fér­fi­val szem­ben, aljas indok­ból és külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, vala­mint garáz­da­ság vét­sé­ge miatt.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék a vád­lot­tat külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben és garáz­da­ság vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek, és őt 21 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte. 

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint a buda­pes­ti ille­tő­sé­gű elkö­ve­tő 2018 októ­be­ré­ben láto­gat­ta meg a koráb­ban kül­föl­dön vele dol­go­zó isme­rő­sét Balas­sa­gyar­ma­ton. Egész este szó­ra­koz­tak, ita­loz­tak, ennek során az egyik sörö­ző előtt a vád­lott a ven­dég­lá­tó­ját több­ször meg­ütöt­te. Később a sér­tett házá­ba men­tek, ahol tőle köl­csönt kért ered­mény­te­le­nül. Ekkor szid­ta, majd bru­tá­li­san bán­tal­maz­ta ven­dég­lá­tó­ját, a sér­tett szen­ve­dé­sét, az éle­té­ért tör­té­nő könyör­gé­sét mobil­te­le­fon­já­val rögzítette.

Az elhú­zó­dó bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett a lakás­ban meg­halt. A vád­lott ezt ész­lel­ve reg­gel álné­ven men­tőt hívott az áldo­zat­hoz, majd a hely­szín­ről távozott.

Az íté­let ellen az ügyész aljas indok­ból tör­té­nő elkö­ve­tés meg­ál­la­pí­tá­sá­ért, vala­mint élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ért jelen­tett be fel­leb­be­zést azzal, hogy a bíró­ság hatá­roz­zon a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás leg­ko­ráb­bi idő­pont­já­ról. A vád­lott fel­men­té­sért, védő­je fel­men­té­sért és eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenntartotta. 

A férfi a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sét letar­tóz­ta­tás­ban várja.

 A bűn­ügy­ben koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/21-es-fel-evet-kapott-elso-fokon-a-baratjat-agyonvero-ferfi-a-nograd-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye