Főoldal » Archív » Életfogytiglan a fellebbviteli főügyészség indítványa alapján

A Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la a mai napon meg­döb­ben­tő gát­lás­ta­lan­ság­gal vég­hez­vitt ember­ölés­sel vádolt sze­mé­lyek bűn­pe­ré­ben ítél­ke­zett. A tör­vény­szék 2019 júni­u­sá­ban előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt két vád­lot­tat élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt. Har­ma­dik tár­suk­kal szem­ben – aki bűn­se­géd volt az ember­ölés­ben – 25 évig tartó sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki.

Az immár jog­erős íté­let sze­rint a három vád­lott 2018 feb­ru­ár­já­ban, éjsza­ka, vélt sérel­mük meg­tor­lá­sa­ként, egy velük szó­ra­ko­zó fia­tal párt elra­bolt és elhur­colt gép­ko­csi­val egy másik tele­pü­lés­re. A férfi áldo­zat­nak már a jár­mű­ben elvág­ták a nya­kát, majd egy sötét pin­cé­ben, az élet­tár­sa jelen­lé­té­ben, halál­ra szúr­ták. A vád­lot­tak az áldo­zat élet­tár­sá­val is súlyo­san meg­alá­zó módon bán­tak, egész éjsza­ka fogva tar­tot­ták, meg­ölés­sel fenye­get­ték.

Az a vád­lott, akit a tör­vény­szék eny­hébb bün­te­tés­ben része­sí­tett, való­já­ban mind­vé­gig kez­de­mé­nye­ző és irá­nyí­tó sze­re­pet vitt a fia­ta­lok meg­kín­zá­sá­ban, sőt a nőt kés­sel is meg­se­be­sí­tet­te.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la a tör­vény­szék íté­le­tét meg­vál­toz­tat­ta, és a bűn­se­géd vád­lot­tat is élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­nek leg­ko­ráb­bi idő­pont­ját 25 évben hatá­roz­va meg.  Az íté­lő­táb­la egyet­ér­tett az ügyész­ség állás­pont­já­val a rend­kí­vü­li bru­ta­li­tás­sal vég­hez­vitt ölési cse­lek­mény meg­íté­lé­sé­ben, ezért súlyo­sí­tot­ta ilyen jelen­tő­sen az ebben köz­re­mű­kö­dő  vád­lott bün­te­té­sét.