Ugrás a tartalomra
Főoldal » Életpálya » Érdekképviseleti szervezetek

Érdek­képviseleti szervezetek

Rövi­den bemu­tat­juk mun­ka­tár­sa­ink érdek­vé­del­mét és kép­vi­se­le­tét ellá­tó szervezeteket.

Ügyészségi Dolgozók Országos Szakszervezete

chevron

az alkal­ma­zot­tak szol­gá­la­ti viszo­nyá­val kap­cso­la­tos érde­ke­it védi, 

chevron

tájé­koz­tat az élet- és mun­ka­kö­rül­mé­nye­ket érin­tő jogok­ról és kötelezettségekről, 

chevron

bizo­nyos ese­tek­ben kép­vi­se­li tag­ja­it a mun­kál­ta­tó­val szemben, 

chevron

dön­tés előtt véle­mé­nye­zi a mun­ka­vál­la­lók nagyobb cso­port­ját érin­tő mun­kál­ta­tói intézkedéseket, 

chevron

terü­le­ti egy­sé­gei a főügyész­sé­ge­ken működnek.

Elérhetőség:

Elnök:
dr. Bányai Krisztina 
főügyész­sé­gi ügyész

Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyészség -
3525 Mis­kolc, Dózsa György út 5-7.

Tele­fon: +36 46-804-452
Fax: +36 46-342-900
E-mail: udosz@mku.hu
Szék­hely: 1055 Buda­pest, Markó u. 16.

Ügyészek Országos Egyesülete

chevron

tag­ja­i­nak érdek­vé­del­mét, és kép­vi­se­le­tét látja el, 

chevron

elő­se­gí­ti a tagok szak­mai, tudo­má­nyos, okta­tá­si, szo­ci­á­lis, kul­tu­rá­lis és sza­bad­idős tevé­keny­sé­gé­nek érvényesülését, 

chevron

műkö­dé­sét terü­le­ti szin­ten 23 tago­za­ta segíti. 

Az egye­sü­let­ről rész­le­tes infor­má­ci­ók a www.ugyeszek.hu olda­lon találhatók.

Elérhetőség:

Elnök:
dr. Maté­csa Arte­mon Tibor
főügyész­sé­gi ügyész

Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség -
8900 Zala­eger­szeg, Jókai u. 2. 

Tele­fon: +36 92-315-655
Fax: +36 92-312-767
E-mail: Matecsa.ArtemonTibor@mku.hu
Szék­hely: 1055 Buda­pest, Markó u. 27.

Elérhetőség:

Elnök:
dr. Maté­csa Arte­mon Tibor
főügyész­sé­gi ügyész

Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség -
8900 Zala­eger­szeg, Jókai u. 2. 

Tele­fon: +36 92-315-655
Fax: +36 92-312-767
E-mail: Matecsa.ArtemonTibor@mku.hu
Szék­hely: 1055 Buda­pest, Markó u. 27.

Pro Iustitia Egyesület

chevron

ellát­ja tag­ja­i­nak – akik ügyész­sé­gi fogal­ma­zók, ügyész­sé­gi meg­bí­zot­tak és alügyé­szek – érdekképviseletét, 

chevron

elő­moz­dít­ja a szak­mai, tudo­má­nyos kép­zé­se­ket, továb­bá közös­sé­gi prog­ra­mo­kat szervez.

Elérhetőség:

Elnök:
dr. Szé­csi Emese
ügyész­sé­gi fogalmazó

 

Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség -
1102 Buda­pest, Har­mat utca 6-8.

 

Tele­fon: +36 1-261-3674
Fax: +36 1-261-3492
E-mail: Emese.Szecsi@mku.hu
Szék­hely: 1054 Buda­pest Aka­dé­mia u. 13.

 

Alkalmazotti tanács

chevron

a Leg­főbb Ügyész­sé­gen, a fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­ge­ken, a főügyész­sé­ge­ken – a járá­si ügyész­sé­gek­re is kiter­je­dő­en -, és az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet­ben működik, 

chevron

egyet­ér­té­si jog ille­ti meg a jólé­ti célú pénz­esz­kö­zök fel­hasz­ná­lá­sá­val, illet­ve az ilyen jel­le­gű intéz­mé­nyek és ingat­la­nok hasz­no­sí­tá­sá­val kap­cso­la­tos ter­vek elfo­ga­dá­sa kapcsán, 

chevron

véle­mé­nye­zé­si joga van a dol­go­zók lénye­ges érde­ke­it, nagyobb cso­port­ját érin­tő mun­kál­ta­tói intéz­ke­dé­sek ter­ve­ze­tét, és az új mun­ka­szer­ve­zé­si mód­sze­rek beve­ze­té­sét illetően. 

Ha – az egyet­ér­tés vagy a véle­mé­nye­zés kap­csán – a dön­tés az alkal­ma­zot­ti taná­csok leg­alább két­har­ma­dá­nak jog­kö­rét érin­ti, akkor az Orszá­gos Tanács jár el. Az Orszá­gos Tanács állás­fog­la­lá­sát ki kell kérni abban az eset­ben is, ha az alkal­ma­zot­ti taná­csok a ter­ve­zett intéz­ke­dés­ről nem egy­be­hang­zó­an nyilatkoztak.

Elérhetőség:

Elnök:
dr. Balogh Zol­tán
leg­főbb ügyész­sé­gi ügyész

Leg­főbb Ügyész­ség
Nyo­mo­zás Fel­ügye­le­ti és Vád­elő­ké­szí­té­si Főosz­tály -
1055 Buda­pest, Markó utca 16.

Tele­fon: +36 1-354-5512
Fax: +36 1-354-5631
E-mail: Balogh.ZoltanRichard@mku.hu
Szék­hely
: 1055 Buda­pest, Markó utca 16.

 

Elérhetőség:

Elnök:
dr. Balogh Zol­tán
leg­főbb ügyész­sé­gi ügyész

Leg­főbb Ügyész­ség
Nyo­mo­zás Fel­ügye­le­ti és Vád­elő­ké­szí­té­si Főosz­tály -
1055 Buda­pest, Markó utca 16.

Tele­fon: +36 1-354-5512
Fax: +36 1-354-5631
E-mail: Balogh.ZoltanRichard@mku.hu
Szék­hely
: 1055 Buda­pest, Markó utca 16.

 

Ügyészi tanács

chevron

a Leg­főbb Ügyész­sé­gen, a fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­ge­ken, és a főügyész­sé­ge­ken – a járá­si ügyész­sé­gek­re is kiter­je­dő­en – működik, 

chevron

véle­ményt nyil­vá­nít – a leg­főbb ügyészt és a leg­főbb ügyész helyet­test kivé­ve – az ügyész kine­ve­zé­sét és fel­men­té­sét, továb­bá egyéb olyan kér­dést ille­tő­en, amely­ben a mun­kál­ta­tói jog­kör gya­kor­ló­ja a véle­mé­nyét kéri.