Főoldal » Hírek » Élettársát fojtogatta, a nő fiának pedig kést szorított a torkához - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés és igaz­ság­szol­gál­ta­tás ellen bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség az ellen a 36 éves Pest megyei férfi ellen, aki bán­tal­maz­ta barát­nő­jét, tett­le­ges­sé­gig fajul­va fenye­get­te a gye­re­ke­it és a csa­lád­ta­gok meg­ölé­sét is kilá­tás­ba helyezte.

A vád­irat sze­rint a férfi és a sér­tett 2021 tava­szán inter­ne­ten ismer­ked­tek meg egy­más­sal. Pár­kap­cso­la­tuk­ban gya­ko­ri­ak vol­tak a viták, melyek for­rá­sa főként a férfi fél­té­keny­sé­ge volt.

2021. júni­us 29. nap­ján a nő egy szó­vál­tást köve­tő­en meg­kér­te a vád­lot­tat, hogy men­jen haza Pest megyei ott­ho­ná­ba. Más­nap a nő reg­gel elment dol­goz­ni, és ami­kor az esti órák­ban haza­tért, a vád­lott még min­dig nála tar­tóz­ko­dott. Össze­vesz­tek, majd a férfi letép­te a nőről az éksze­re­it, ezután arcon, majd ököl­lel vese­tá­jé­kon ütöt­te, a sikí­tó nőre ráfe­küdt, foj­to­gat­ta, szá­ját egy ruha­da­rab­bal tömte be, befog­ta az orrát, miköz­ben tovább szo­rí­tot­ta a nyakát.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a nő elájult és más­nap reg­gel tért magához.

2021. júli­us 1. nap­ján a sér­tett 17 és 8 éves fia az élel­mi­szer­bolt felé sétál­tak, a vád­lott követ­te őket, és azt mon­do­gat­ta nekik, hogy meg akar­ja ölni az any­ju­kat, ha pedig ket­te­jük közé áll­nak, akkor őket is meg­ve­ri. Nyo­ma­té­kul fel­mu­tat­ta nekik a 9 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú kését. Az idő­sebb fiú az édes­any­ja és csa­lád­juk védel­mé­re kelt, mire a vád­lott a nya­ká­nál fogva a bolt falá­hoz nyom­ta a fia­talt és tor­ká­hoz szo­rí­tot­ta a kését. A kiseb­bik fiú sírva oda­sza­ladt egy járó­ke­lő­höz, segít­sé­get kért tőle, majd báty­já­val, kihasz­nál­va, hogy a tanú kér­dő­re vonja a vád­lot­tat, besza­lad­tak egy köze­li étte­rem­be. A vád­lott fenye­ge­tőz­ve követ­te a gye­re­ke­ket, azon­ban az étte­rem­ben lévők bezár­ták előt­te a bejá­ra­ti ajtót.

Az anya, vala­mint a 17 éves fiú a bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben könnyű sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, azon­ban figye­lem­mel a bán­tal­ma­zás mód­já­ra, esz­kö­zé­re, az érin­tett test­ré­szek­re és az elkö­ve­tő szán­dé­ká­ra, az élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek elma­ra­dá­sa a csak vélet­len­nek volt köszönhető.

A cse­lek­mé­nyei miatt a férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság elren­del­te. Ennek tar­ta­ma alatt a férfi a szá­má­ra kap­cso­lat­tar­tás­ra enge­dé­lye­zett tele­fon­szá­mok­ra indí­tott hívá­sa­it átirá­nyít­tat­ta, így sike­rült a büntetés-végrehajtási inté­zet­ből elér­nie a sér­tet­tet. Tele­fo­non több alka­lom­mal élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te, arra uta­sít­va őt és gyer­me­ke­it, hogy von­ják vissza az elle­ne tett val­lo­má­sa­i­kat. Ennek érde­ké­ben meg­ad­ta a nyo­mo­zás fel­ügye­le­tét ellá­tó ügyész­ség elér­he­tő­sé­gét, és ledik­tál­ta, mit írjon a beadványában.

Tet­té­vel a vád­lott arra kény­sze­rí­tet­te a nőt, hogy a ható­sá­gi eljá­rás­ban szá­má­ra biz­to­sí­tott tör­vé­nyes joga­it ne gyakorolja.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség ezért az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek szá­mí­tó fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­té­vel vádol­ta meg. Arra az eset­re, hogy­ha a vád­dal egye­ző­en beis­me­ri a ter­hé­re rótt cse­lek­mé­nye­ket, vele szem­ben 8 év fegy­ház­bün­te­tés és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás a mér­té­kes indít­vány. Bűnös­sé­ge ese­tén meg kell fizet­nie az eljá­rás során kelet­ke­zett több mint 1.300.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get is.

A vád­lott a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék dön­té­sét letar­tóz­ta­tás­ban várja.