Főoldal » Archív » Élettársát meglopta és a bankkártyájával is visszaélt – vádemelés egy kecskeméti férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 21 éves kecs­ke­mé­ti férfi ellen, aki 2014. decem­ber vége és 2015 máju­sa között élet­tár­sa bank­kár­tyá­ját meg­sze­rez­ve Kecs­ke­mé­ten jogo­su­lat­la­nul fize­tett a kár­tyá­val, kész­pénzt vett fel a sér­tett szám­lá­já­ról, vala­mint kész­pénzt és éksze­re­ket lopott tőle.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye