Főoldal » Hírek » Életveszélyes bántalmazás egy budapesti munkásszállón - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 37 éves kül­föl­di fér­fi­val szem­ben, aki tavaly ősszel, egy szó­vál­tást köve­tő­en, élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­ma­zott egy másik kül­föl­di fér­fit Zug­ló­ban, egy mun­kás­szál­lón.

A kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú vád­lott és a szin­tén kül­föl­di sér­tett 2021 októ­be­ré­ben, mun­ka­vál­la­lás cél­já­ból érke­zett Magyar­or­szág­ra. A két férfi ugyan­azon a XIV. kerü­le­ti mun­kás­szál­lón lakott, közös szo­bá­ban. Az együtt­la­kás során a vád­lott és a sér­tett között rend­sze­re­sek vol­tak a nézet­el­té­ré­sek.

A vád­irat sze­rint 2021. decem­ber 22-én az esti órák­ban mind­két férfi a mun­kás­szál­lón tar­tóz­ko­dott, ami­kor szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük, miu­tán a vád­lott meg­vá­dol­ta a sér­tet­tet azzal, hogy elvet­te a pén­zét. A vita során a vád­lott több­ször meg­ütöt­te, és meg is rúgta a másik fér­fit. A sér­tett a továb­bi táma­dás elől mene­kül­ve kisza­ladt szo­bá­ból a folyo­só­ra, a vád­lott azon­ban utána futott, és ami­kor a folyo­só végén utol­ér­te, neki­fu­tás­ból, nagy erő­vel meg­rúg­ta a sér­tet­tet a hátán, aki ettől elesett. A vád­lott ekkor a ruhá­za­tá­nál fogva meg­ra­gad­ta a föl­dön fekvő sér­tet­tet és vissza­húz­ta őt a szo­bá­juk­ba, ahol tovább bán­tal­maz­ta, több nagy erejű ütést, illet­ve rúgást mért rá.

A bán­tal­ma­zás hang­ja­i­ra a szom­szé­dos szo­bák­ból töb­ben kimen­tek a folyo­só­ra, és fel­szó­lí­tot­ták a vád­lot­tat, hogy fejez­ze be az agresszív visel­ke­dést. Ennek hatá­sá­ra a vád­lott végül fel­ha­gyott a sér­tett továb­bi bán­tal­ma­zá­sá­val.

A fog­lal­koz­ta­tó­juk kép­vi­se­lő­je a sér­tet­tet kór­ház­ba vitte, a vád­lott fog­lal­koz­ta­tás­ra irá­nyu­ló viszo­nyát pedig azon­na­li hatállyal meg­szün­tet­te. A vád­lot­tat a rend­őrök más­nap, a nép­li­ge­ti busz­pá­lya­ud­va­ron fog­ták el, ami­kor éppen el kíván­ta hagy­ni az orszá­got.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­ke­zé­ben több­szö­rös bor­da­tö­rést, és ezzel össze­füg­gés­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a gyors és szak­sze­rű orvo­si ellá­tás hiá­nyá­ban a halá­la is bekö­vet­kez­he­tett volna.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 37 éves fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő hatá­ro­zott idejű kiuta­sí­tást indít­vá­nyoz a vád­irat­ban.

A vide­ón a biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­le lát­ha­tó.