Főoldal » Archív » Életveszélyes fenyegetéssel akarta a sértett mobiltelefonját megszerezni

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járásbíróságra

 A haj­dú­bö­ször­mé­nyi férfi 2017. május 8-án a dél­utá­ni órák­ban kerék­pár­ral haladt Haj­dú­bö­ször­mény kül­te­rü­le­tén, ahol ész­re­vett négy kerék­pá­ros fiút, akik beszél­get­tek. A vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy a fiúk­tól pénzt vagy érték­tár­gyat sze­rez magának.

 A férfi oda­ment a cso­port­hoz és vala­mennyi­ük­től pénzt kért, de a fiúk közöl­ték, hogy nincs náluk kész­pénz. Ezt köve­tő­en a cso­port­ból három fiú kerék­pár­ral gyor­san elhaj­tott a hely­szín­ről. A vád­lot­tal a közel 15 éves sér­tett egye­dül maradt. A vád­lott arra kérte a fiút, hogy adja oda neki a mobil­te­le­fon­ját, mert vala­kit fel akar hívni. A sér­tett közöl­te, hogy nem adja oda, de fel­hív­ja a vád­lott által meg­adott tele­fon­szá­mot. A vád­lott ezen fel­dü­höd­ve indu­la­to­san újra fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy adja át a tele­fon­ját, külön­ben meg fogja ölni és ezzel egy­idő­ben ököl­be szo­rí­tott jobb kezét már ütés­re emelte.

 A sér­tett a nála idő­sebb és erő­sebb test­al­ka­tú vád­lott erő­sza­kos, fenye­ge­tő maga­tar­tá­sá­tól meg­ijedt, félel­mé­ben átad­ta a vád­lott­nak a 25.000,- forint érté­kű mobiltelefonját.

 Ezután a vád­lott a sér­tet­tet ott­hagy­ta és kerék­pár­ral a laká­sá­ra haj­tott, ahol rövid­del a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után a nyo­mo­zó ható­ság a jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tott készü­lé­ket lefog­lal­ta, majd azt kiad­ta a sér­tett­nek. Ezzel a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár megtérült.

 A sér­tett a vád­lott maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben sérü­lést nem szenvedett.

 Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.