Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Életveszélyes kutyatámadás – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi és egy nő ellen súlyos testi sér­tés és állat­kín­zás miatt. Az elkö­ve­tők kutyái a drót­ke­rí­té­sen kimász­va rátá­mad­tak egy fér­fi­ra, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket okozva.

A vád­irat sze­rint a férfi és a nő egy bor­so­di tele­pü­lé­sen lévő csa­lá­di ház­ban lak­nak, ahol öt köze­pes ter­me­tű kutyát tar­tot­tak. A vád­lot­tak figyel­met­len­ség­ből nem gon­dos­kod­tak meg­fe­le­lő­en az ebek őrzé­sé­ről, szö­ké­sük meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ról. Az álla­tok 2022. ápri­lis ele­jén, dél­után, a drót­ke­rí­tés alján kika­part lyu­kon keresz­tül kimász­tak, és a köz­te­rü­le­ten tar­tóz­ko­dó fér­fi­ra rátá­mad­tak, test­szer­te meg­ha­rap­ták, köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket okoz­va. A sér­tett éle­tét csak az idő­ben érke­zett, szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

A gaz­dák a cse­lek­ményt meg­elő­ző­en a kutyá­kat kis­mé­re­tű ken­nel­ben tar­tot­ták, több­ször lánc­ra kötöt­ték, az ebe­ken vere­ke­dé­sek miat­ti hara­pás­ból szár­ma­zó sebek vol­tak, nem vol­tak beolt­va veszett­ség ellen. Ami­kor a kutyák kiszök­tek, vadon­élő állat­tal kap­cso­lat­ba kerül­het­tek volna, és halá­los beteg­ség­nek minő­sü­lő veszett­sé­get kap­hat­tak volna el.

A vád­lot­tak a szu­kát idő előtt tenyész­tet­ték, vala­mennyi kutya ken­nel­be­teg­ség­ben szen­ve­dett, szo­ci­a­li­zá­lat­la­nok vol­tak, fal­ka­szel­lem­ben éltek. Az állat­tar­tói köte­les­sé­gek elmu­lasz­tá­sa a kutyák­nak hosszan­tar­tó fáj­dal­mat oko­zott, mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dá­su­kat vagy pusz­tu­lá­su­kat ered­mé­nyez­het­te volna.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.