Főoldal » Archív » Életveszélyes kutyatámadás Budapesten – vádemelés

A vád sze­rint a vád­lott - a kutya gaz­dá­ja - gon­dat­lan­sá­ga miatt a ter­ri­er faj­tá­jú kutya kiszö­kött az utcá­ra, ahol elő­ször egy nőre támadt, aki­nek élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket oko­zott, majd ezután a nőnek segí­te­ni pró­bá­ló egyik fér­fi­be is több helyen súlyo­san belemart. 

A vád­lott 2015 máso­dik felé­ben köl­tö­zött egy XV. kerü­le­ti ingat­lan­ba, amely­hez egy kisebb udvar is tartozott.

A vád­lott­nak már 9 éve volt egy staf­fords­hi­re ter­ri­er faj­tá­jú kutyá­ja. A kutya egy­szer már koráb­ban sétál­ta­tás köz­ben az utcán ember­re támadt, ami miatt a vád­lott ellen bün­te­tő­el­já­rás is indult.

A ház utcá­ra nyíló kapu­ját csak úgy lehe­tett biz­ton­sá­go­san bezár­ni, ha a kul­csot két­szer ráfor­dí­tot­ták, ellen­ke­ző eset­ben az akár már egy szél­lö­kés hatá­sá­ra is magá­tól kinyílt. A vád­lott tudott erről a hibá­ról, a kaput azon­ban - annak elle­né­re, hogy a kutyá­ját rend­sze­rint az udva­ron tar­tot­ta - nem javít­tat­ta meg.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2015. októ­ber 9-én dél­előtt a ház­ból kien­ged­te a kutyát az udvar­ra anél­kül, hogy ellen­őriz­te volna azt, hogy a kapu biz­ton­sá­go­san be van-e zárva. A kutya nem sok­kal később a kinyí­ló kapun keresz­tül kiszö­kött az utcá­ra, ahol rátá­madt egy arra sétá­ló nőre. A kutya elő­ször bele­mart a nő kezé­be és a föld­re rán­tot­ta, majd a segít­sé­gért kia­bá­ló és mene­kül­ni pró­bá­ló sér­tet­tet egyre agresszí­veb­ben marcangolta.

A táma­dást látva, több járó­ke­lő is a nő segít­sé­gé­re sie­tett, és közö­sen pró­bál­ták – fada­rab­bal vagy pusz­ta kéz­zel illet­ve láb­bal – leszed­ni róla a kutyát. Ami­kor a nőt végre sike­rült kime­ne­kí­te­ni­ük, a kutya az egyik segí­tő­jé­re támadt, és a fér­fi­nak több helyen súlyos  sérü­lé­se­ket okozott.

A kutya táma­dá­sá­nak végül egy autós vetett véget, aki a gép­ko­csi­já­val neki­ment a még éppen a fér­fit mar­can­go­ló kutyá­nak, majd az autó­ból kiha­jol­va egy tárggyal a kutya fejé­re ütött. A kutya abba­hagy­ta a táma­dást és vissza­fu­tott a ház udvarára.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fele­lőt­len gaz­dát az élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket elszen­ve­dett nő tekin­te­té­ben gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés vét­sé­gé­vel, vala­mint a kutyá­ja által szin­tén meg­tá­ma­dott férfi miatt pedig, gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.