Főoldal » Archív » Életveszélyes sérüléseket okoztak egy gitár miatt az önbíráskodók - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te, vala­mint cso­por­to­san elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt emelt vádat három fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint egy köl­csön­adott gitár miatt bán­tal­maz­ták egyik isme­rő­sü­ket, aki ennek követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak egyi­ke, az első­ren­dű vád­lott 2015. ápri­lis 03-án köl­csön­ad­ta a gitár­ját a sér­tett­nek. Más­nap este, ami­kor a sér­tett test­vé­ré­nek XIII. kerü­le­ti laká­sán talál­koz­tak, a vád­lott vissza­kö­ve­tel­te a gitárt a sér­tet­től, aki közöl­te vele, hogy a gitárt vissza­ad­ja, de az most éppen nincs nála.

Később elhagy­ták a lakást és a XIII. kerü­let, Kas­sák Lajos utcá­ban talál­ha­tó közért­hez men­tek, ahol sze­szes italt vásároltak.

A közért­ből való távo­zás után meg­je­lent a hely­szí­nen az első­ren­dű vád­lott két társa is, és ekkor már közö­sen, ismé­tel­ten szá­mon kér­ték a sér­tet­tet a gitár miatt és annak vissza­adá­sát köve­tel­ték, majd a köve­te­lés­nek nyo­ma­té­kot adva mind­há­rom vád­lott ököl­lel ütle­gel­ni kezd­te a sér­tett fejét. A férfi az üté­sek hatá­sá­ra a föld­re került, a vád­lot­tak azon­ban ekkor sem hagy­tak fel a bán­tal­ma­zá­sá­val és mind­hár­man tovább ütöt­ték, vala­mint nagy erő­vel meg is rúg­ták a föl­dön fekvő sér­tett fejét.

Az idő­köz­ben érte­sí­tett rend­őrök a vád­lot­ta­kat a hely­szín köze­lé­ben elfog­ták, a sér­tet­tet pedig a men­tők kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. A bán­tal­ma­zott férfi több­szö­rös kopo­nya­tö­rést, orr­csont törést és más súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a három fér­fi­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te, vala­mint cso­por­to­san elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt emelt vádat, amely bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le két évtől tizen­két évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Buda­pest, 2016. októ­ber 12.

Dr. Ibo­lya Tibor

fővá­ro­si főügyész

2016. 10. 12. Főváros