Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Életveszélyes sérülésekkel zárult a sértett kutyái miatt kirobbant vita – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki az utcá­ra kiro­ha­nó és őt meg­uga­tó kutyák miatt össze­ve­szett a sér­tet­tel, akit olyan súlyo­san bán­tal­ma­zott, hogy élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi haza­fe­lé menet rend­sze­re­sen elsé­tált a sér­tett férfi tulaj­do­nát képe­ző ingat­lan előtt, ahol az áldo­zat két kis­tes­tű kutyát tar­tott. A kutyák a drót­ke­rí­tés alatt kibúj­va rend­sze­re­sen meg­ugat­ták a vád­lot­tat. Mivel a sér­tett nem állan­dó jel­leg­gel lakott az ingat­la­non, ezért a férfi a távol­lé­té­ben szi­dal­maz­ta, fenye­get­te a fér­fit a szomszédjának.

2023. októ­ber 29-én a dél­előt­ti órák­ban a sér­tett és szom­széd­ja a sér­tett ingat­la­nán pakol­tak, amely­nek kapu­ja emi­att nyit­va volt. Ezt kihasz­nál­va a kutyák kimen­tek az útra és meg­ugat­ták az éppen haza­fe­lé tartó vád­lot­tat, aki emi­att han­go­san szi­dal­maz­ni és fenye­get­ni kezd­te a sér­tet­tet, hogy fel­akaszt­ja a kutyá­i­val együtt. Ezt hall­va a sér­tett – kezé­ben a kutyák vissza­te­re­lé­sé­hez magá­hoz vett hoki ütő­vel – kiment az utcá­ra és vitat­koz­ni kez­dett a fér­fi­val, majd a vita hevé­ben az ütő­vel a vád­lott felé ütött. A vád­lott ekkor ellök­te a sér­tet­tet, majd a föld­re került fér­fit mint­egy két per­cen keresz­tül folya­ma­to­san ütöt­te, illet­ve több alka­lom­mal meg­rúg­ta. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.