Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Életveszélyes sérüléssel járó vitáig durvult a házastársak közötti veszekedés - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat. Egy negy­ve­nes éve­i­ben járó fér­fi­nak ittas álla­pot­ban rend­sze­re­sen vol­tak tett­le­ges­sé­gig faju­ló vitái a fele­sé­gé­vel, aki­nek egy­szer élet­ve­széllyel járó sérü­lést okozott.

A vád sze­rint a házas­pár kap­cso­la­ta évek­kel koráb­ban meg­rom­lott. Ennek elle­né­re gyak­ran elő­for­dult, hogy együtt ita­loz­tak, és az ezen alkal­mak­kor kipat­tant vitá­ik rend­sze­re­sen tett­le­ges­sé­gig fajul­tak, azon­ban az asszony a testi és lelki bán­tal­ma­zást min­dig meg­bo­csá­tot­ta a férfinak.

Az egyik ilyen alka­lom­mal isme­rő­sük szü­le­tés­nap­ját ünne­pel­ték, ami­kor a vád­lott fél­té­keny­sé­ge miatt ismét vita ala­kult ki közöt­tük. A férfi meg­ütöt­te az asszonyt, és még foly­tat­ta volna a bán­tal­ma­zást, ha az egyik ven­dég nem lép közbe. Egy másik eset­ben a férfi több­ször is fele­sé­ge arcá­ba ütött, aki­nek csak a vélet­len foly­tán nem kelet­ke­zett súlyo­sabb sérülése.

A leg­ki­rí­vóbb eset azon­ban az ott­ho­nuk­ban tör­tént. Az ittas vád­lott ekkor is vesze­ke­dett a fele­sé­gé­vel, mely­nek során annyi­ra indu­lat­ba jött, hogy két, nagy erejű ököl­ütést mért a sér­tett bal olda­lá­ra, aki ennek követ­kez­té­ben a föld­re zuhant és esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A nőhöz végül a vád­lott hívott men­tőt, majd a kór­ház­ban kide­rült, hogy a sér­tett­nél köz­vet­len élet­ve­széllyel járó tel­jes mell­űri lég­gyü­lem ala­kult ki, illet­ve a bor­dá­ja is eltö­rött, ezért az éle­tét a szak­sze­rű és gyors orvo­si segít­ség men­tet­te meg.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.