Főoldal » Hírek » Életveszélyes sérülést okozott a bántalmazó - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy  fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint egy buda­pes­ti szó­ra­ko­zó­hely előtt élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­ma­zott egy másik férfit.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2018. szep­tem­ber 8-án dél­után több isme­rő­sé­vel együtt egy XI. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­hely előt­ti füves részen, a föl­dön ülve hall­gat­ta az oda­bent zajló kon­cer­te­ket, köz­ben alko­holt fogyasz­tot­tak és beszélgettek.

Az előt­tük lévő jár­da­sza­ka­szon haladt a sér­tett, aki mel­lé­jük érve, ittas­sá­ga miatt elvesz­tet­te az egyen­sú­lyát, és arc­cal előre ráesett a föl­dön ülő vád­lott­ra és isme­rő­se­i­re, a vád­lott­nak emi­att meg is sérült az egyik tenyere.

A vád­lott tár­sa­sá­gá­ból ket­ten fel­emel­ték a sér­tet­tet, majd néhány méter­rel távo­labb, a füves részen egy fa mellé letették.

Az akkor már ugyan­csak ittas vád­lott ekkor fel­állt a föld­ről azzal, hogy meg­ve­ri a másik fér­fit, mivel meg­sér­tet­te a kezét és fel­bo­rí­tot­ta az ita­la­i­kat. Oda­lé­pett sér­tett mellé, és ami­kor az fel­tá­pász­ko­dott a föld­ről, a vád­lott őt ököl­lel két­szer meg­ütöt­te a fején. Az ütés hatá­sá­ra a sér­tett elesett, ekkor a táma­dó­ja meg­rúg­ta a fejét és a mell­ka­sát, majd a sérült fér­fit magá­ra hagy­ta és vissza­ment a társaságához.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben kopo­nya­űri vér­zést, és más sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a vád­lott egyik isme­rő­se hívott hozzá mentőt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a bán­tal­ma­zó­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozva.