Főoldal » Archív » Életveszélyes sérülést okozott a családon belüli erőszak

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a vád­ha­tó­ság fel­leb­be­zé­sét fenn­tart­va az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső vád­lott fegy­ház­bün­te­té­sé­nek jelen­tős súlyo­sí­tá­sát indítványozta.

A tör­vény­szék a vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés és kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt - mint erő­sza­kos több­szö­rös vissza­esőt - 8 év fegy­ház­ra és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, meg­ál­la­pít­va azt is, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

A vád­lott - a szin­tén haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó - élet­tár­sát együtt­élé­sük során ököl­lel és tenyér­rel kisebb sérü­lé­se­ket okoz­va már több alka­lom­mal bán­tal­maz­ta. 2017. május 1-jén azon­ban rend­kí­vül dur­ván ütle­gel­te, az arcát és a tes­tét ököl­lel verte, sőt közepes-nagy erő­vel még meg is rúgta az asszonyt. A sér­tett bor­da­tö­rést és élet­ve­szé­lyes lép­sé­rü­lést szenvedett.

A bíró­ság a vád­lot­tat koráb­ban már több ízben elítél­te testi sér­tés bűn­tet­te miatt. A Bün­te­tő Tör­vény­könyv az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­vel szem­be­ni bün­te­tés­ki­sza­bás igen szi­go­rú sza­bá­lya­it írja elő. Noha a sza­bad­ság­vesz­tés közép­mér­té­ke a 10 évet is meg­ha­lad­ta, a tör­vény­szék ennél jóval eny­hébb bün­te­tést sza­bott ki. A vád­ha­tó­ság emi­att a fegy­ház­bün­te­tés és a köz­ügyek­től eltil­tás jelen­tős súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A tör­vény sze­rint az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­vel szem­ben a bün­te­tés álta­lá­ban nem enyhíthető.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja az, hogy ilyen meg­rög­zött bűn­el­kö­ve­tő­vel szem­ben a bün­te­tés célja kizá­ró­lag pél­dás fegy­ház­ra íté­lés­sel érhe­tő el. A vád­lott ter­hé­re szá­mos olyan súlyo­sí­tó körül­mény róha­tó, amely a bűn­cse­lek­mé­nye­i­nek eny­hébb meg­íté­lé­sét kizár­ja. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nya sze­rint a bün­te­tést és a mel­lék­bün­te­tést első­sor­ban a tár­sa­da­lom védel­me érde­ké­ben indo­kolt súlyosítani.

A vád­lott és védő­je rész­ben fel­men­tés, vala­mint a bün­te­tés eny­hí­té­se miatt fel­leb­be­zett, így a másod­fo­kú eljá­rás­ban a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la fog dönteni.