Főoldal » Archív » Életveszélyes sérülést okozott barátjának egy Nógrád megyei férfi

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 21 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki egy vesze­ke­dés során oldal­ba szúr­ta isme­rő­sét.

A vád sze­rint a férfi és két barát­ja 2019. feb­ru­ár 1-jén egy kirán­du­lás­ról tar­tot­tak haza­fe­lé, miköz­ben egy pász­tói élel­mi­szer­üz­let­be betér­ve sze­szes ita­lo­kat vásá­rol­tak, majd mind­annyi­an haza­men­tek. Az este folya­mán azon­ban ismét talál­koz­tak a későb­bi sér­tett­nél, aki egy közös isme­rő­sük­kel ott­ho­ná­ban tar­tóz­ko­dott. A vád­lott és egyik barát­ja a lakás­ból 21 óra körül távo­zott, mivel a töb­bi­ek kár­tyáz­ni kezd­tek. Miu­tán a kár­tyá­zást befe­jez­ték, a sér­tett a kárty­part­ne­ré­vel együtt szin­tén távo­zott a laká­sá­ból és a vád­lott házá­hoz ment, ahol az ajtón döröm­böl­ve fel­éb­resz­tet­te őt. A férfi been­ged­te, majd mind­ket­ten a kony­há­ba men­tek, ahol az erő­sen ittas sér­tett kia­bál­va szá­mon kérte a vád­lot­ton, hogy miért ment el köszö­nés nél­kül tőle. A vád­lott több­ször fel­szó­lí­tot­ta barát­ját, hogy hagy­ja el a lakást, azon­ban ő ennek nem tett ele­get, hanem tovább foly­tat­ta a kia­bá­lást, és még egy befőt­tes üve­get is föld­höz vágott. A házi­gaz­da ekkor magá­hoz vett egy kony­ha­kést és a vele szem­ben álló sér­tet­tet a jobb olda­lán meg­szúr­ta. A férfi a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­vesz­télyt ered­mé­nye­ző sérü­lést szen­ve­dett.

Az elkö­ve­tő a cse­lek­mé­nye után a sér­tet­tet saját sze­mély­gép­ko­csi­já­val kór­ház­ba akar­ta szál­lí­ta­ni, azon­ban – mivel a férfi álla­po­ta útköz­ben rosszab­bo­dott – érte­sí­tet­te a men­tőt, amely átvet­te a sér­tet­tet. A vád­lott ezt köve­tő­en vissza­ment a laká­sá­ba, ahol az elkö­ve­tés­hez hasz­nált kést becso­ma­gol­ta és a köze­li szán­tó­föl­dön eldob­ta.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban.