Főoldal » Archív » Életveszélyes sérülést okozott haragosának - vádat emeltek ellene

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A vád sze­rint a vád­lott és a sér­tett isme­rő­sök, akik között évek­re vissza­me­nő­en elhú­zó­dó hara­gos viszony ala­kult ki. 2016 júli­u­sá­ban, miu­tán a közös­sé­gi médi­á­ban köl­csö­nö­sen sér­te­get­ték egy­mást és vere­ke­dés­re hív­ták a mási­kat, lakó­he­lyü­kön, egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen, este, a vád­lott háza előtt összeverekedtek.

Az ügy­ben bün­te­tő­el­já­rás indult és abban az ügy­ben a Szik­szói Járás­bí­ró­ság garáz­da­ság vét­sé­ge miatt a vád­lot­tat köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re, míg a sér­tet­tet hat­van nap elzá­rás­ra ítélte.

2018 decem­ber ele­jén a két férfi a falu­ban lévő presszó­ban talál­ko­zott, ahol a sér­tett két barát­ja tár­sa­sá­gá­ban tar­tóz­ko­dott. A vád­lott meg­ér­ke­zé­se­kor barát­koz­ni akart velük, így meg­hív­ta őket egy ital­ra. Azon­ban a sér­tett ezt nem fogad­ta el és fel­hány­tor­gat­ta, hogy a vád­lott miatt került büntetés-végrehajtási inté­zet­be. Emi­att vita ala­kult ki közöt­tük, ami­nek a presszó­ban elren­delt zár­óra ide­ig­le­ne­sen véget vetett. A sér­tett két barát­já­val üve­ges bort és két palack kólát vásá­rolt, majd laká­sa felé indult. A vád­lott is haza tar­tott, azon­ban vissza­for­dult és a sörö­ző­től nem messze lévő jár­da­sza­ka­szon utol­ér­te a tár­sa­sá­got. Itt újból vitat­koz­ni kezd­tek, köl­csö­nö­sen lök­dös­ték egy­mást, de a sér­tett egyik barát­ja szét­vá­lasz­tot­ta őket. Néhány métert halad­tak az úton, ami­kor a vád­lott megint vitát kez­de­mé­nye­zett, ami miatt a sér­tett egyik barát­ja annyi­ra fel­dü­hö­dött, hogy a nála lévő boros­üve­get a kerí­tés­hez ütöt­te, amely szét­vág­ta a kezét, ezért tár­sá­val együtt egyik roko­ná­hoz men­tek, hogy ellás­sák a sebet. A sér­tett egye­dül maradt a vád­lot­tal, és össze­ve­re­ked­tek, a vád­lott a fején ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tet­tet, aki elesett és a fejét beütöt­te egy kapu­be­ál­ló beton­alj­za­tá­ba. Erre a vád­lott elfu­tott a helyszínről.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló, rész­ben élet­ve­szé­lyes kopo­nya­csont törés és áll­ka­pocs­csont törés sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a koráb­ban súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélt és pró­ba­idő hatá­lya alatt lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést, mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást és a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát indítványozta.