Főoldal » Archív » Életveszélyes utaztatás a raktérben - embercsempészés a román határnál

Fel­leb­be­zést jelen­tett be az ügyész­ség bíró­ság íté­le­te ellen az ember­csem­pé­szés­sel  is vádolt hol­land férfi ügyében.

A hol­land állam­pol­gár vád­lott 2016. év decem­be­ré­ben áru­szál­lí­tás­ra alkal­mas kis­te­her­au­tót bérelt, amellyel a szerb-román határ­tól a román-magyar hatá­rig több olyan kül­föl­di sze­mélyt szál­lí­tott, akik ember­csem­pé­szek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel Nyugat-Európa külön­bö­ző orszá­ga­i­ba szán­dé­koz­tak eljut­ni. A vád­lott a már üres teher­au­tót Magyar­or­szág­ra vezet­te, majd a román határ köze­lé­ben 35 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt zsú­folt be a leve­gőt­len, ablak nél­kü­li rak­tér­be, és elindult.

Egy menet­rend sze­rint arra járó autó­busz utasa ész­lel­te a mig­rán­sok beszál­lá­sát, és azon­nal érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A rend­őr­jár­őr a hely­szín­től mint­egy 8 km-re, a beje­len­tést köve­tő 15 perc eltel­té­vel meg­ál­lí­tot­ta a jár­mű­vet, és a bűn­cse­lek­mény foly­ta­tá­sát meg­aka­dá­lyoz­ta. A sze­mé­lyi okmá­nyok­kal nem ren­del­ke­ző embe­rek a rak­tér­ben egy­más mel­lett szo­ro­san áll­tak, néhá­nyan a pad­lón ültek. A rak­tér fém tete­jén már vas­ta­gon állt a víz­pá­ra, az ajtón gőz áram­lott ki. A belül­ről egyéb­ként nyit­ha­tó ajtók köze­lé­ben állók szin­te kizu­han­tak a jár­mű­ből. Amennyi­ben leve­gő sem­mi­lyen módon nem jutott volna be, a rak­tér­ben tar­tóz­ko­dó embe­rek halá­la 15 per­cen belül nagy való­szí­nű­ség­gel bekö­vet­ke­zett volna.

A tör­vény­szék a vád­lot­tat az elle­ne több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vád alól bizo­nyí­tott­ság hiá­nyá­ban fel­men­tet­te. Az ember­csem­pé­szés elkö­ve­té­sét is taga­dó vád­lott ugyan­is azzal véde­ke­zett, hogy az út men­tén csak 6-7 stop­post ész­lelt, aki­ket ango­lul beszé­lő mun­ká­sok­nak vélt, és csak a leg­kö­ze­leb­bi tele­pü­lé­sig pár per­cen át szál­lí­tot­ta őket. A tör­vény­szék a vád­lot­tat vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki. Az íté­let indo­ko­lá­sa sze­rint azon­ban a jog­el­le­nes határ­át­lé­pők valós lét­szá­má­nak (35 fő!) ész­le­lé­sé­vel kap­cso­la­tos vád­lot­ti véde­ke­zés nem volt cáfol­ha­tó, ezért nem bizo­nyít­ha­tó az, hogy a ful­la­dás reá­lis veszé­lyé­nek tuda­tá­ban  lett volna.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a tör­vény­szék fel­men­tő íté­le­te ellen beje­len­tett ügyész­sé­gi fel­leb­be­zést a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la előt­ti másod­fo­kú eljá­rás­ban fenn­tar­tot­ta, továb­bá állás­pont­ja sze­rint a vád­lott az ember­csem­pé­szés bűn­tet­tét bűn­szer­ve­zet­ben követ­te el, amely­nek meg­ál­la­pí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az elkö­ve­tés körül­mé­nyei rész­ben fel­de­rí­tet­le­nek, ezért a vád­lott kihall­ga­tá­sát és szak­ér­tői bizo­nyí­tást kez­de­mé­nye­zett. A vád­lott és védő­je tel­jes fel­men­té­sét fel­leb­be­zett. A másod­fo­kú eljá­rás­ban a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la határoz.