Főoldal » Hírek » Életveszélyesen bántalmazta a párját egy nő - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó, gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 62 éves nővel szem­ben, aki élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­maz­ta a pár­ját azért, mert a férfi a WC ülő­kén felej­tet­te a serpenyőt.

A vád­irat sze­rint a nő 2007. évtől mis­kol­ci laká­sá­ban együtt élt a sér­tett fér­fi­val.  Mind­ket­ten ita­loz­tak, ilyen­kor több­ször vesze­ked­tek, ami miatt rend­őri intéz­ke­dé­sek is történtek.

2020. janu­ár hónap ele­jén a sér­tett kora este ittas álla­pot­ban rán­tot­tát készí­tett magá­nak, amely­nek mara­dé­kát a für­dő­szo­bá­ban a WC csé­szé­be öntöt­te, a ser­pe­nyőt viszont az ülő­kén felej­tet­te és bement a szo­bá­ba. A szin­tén ittas nő ész­re­vet­te a ser­pe­nyőt, fel­há­bo­ro­dott, és fele­lős­ség­re vonta a sér­tet­tet, szi­dal­maz­ta, majd a kezé­ben lévő ser­pe­nyő­vel több­ször lábá­ra ütött.

Az üté­sek fáj­dal­mat okoz­tak, így a sér­tett a szo­bá­ban leült az ágyra. A nő viszont tovább­ra sem nyu­go­dott meg, egy 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kést vett fel, azzal a férfi mögé állt úgy, hogy a kés a pen­gé­je lefe­lé irá­nyult, és így szid­ta tovább a pár­ját. A hát­tal ülő sér­tett fel akart állni, ezzel viszont bele­moz­dult a késbe, ami a hátá­ba szú­ró­dott. A férfi érez­te a fáj­dal­mat, látta, hogy kés áll ki a hátá­ból, így azt kihúz­ta, és a lakás­ban tar­tóz­ko­dó any­já­tól kért segít­sé­get, majd a seb ellá­tást köve­tő­en érte­sí­tet­te a mentőket.

A bán­tal­ma­zott 8 napon túl gyó­gyu­ló, a láb­uj­jak töré­sé­vel járó sérü­lé­se­ket, vala­mint a mell­üre­get meg­nyi­tó lég­mel­let okozó, köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes szúrt sérü­lést szenvedett.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű nővel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben – fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.