Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Életveszélyesen bántalmazta élettársát egy férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki kis­ko­rú gyer­me­kei jelen­lé­té­ben meg­rúg­ta és ököl­lel ütöt­te élettársát.

A vád­lott és a sér­tett hosszú ideje éltek élet­tár­si kap­cso­lat­ban egy deb­re­ce­ni ingat­lan­ban öt kis­ko­rú gyer­me­kük­kel. A kap­cso­la­tuk 2021 már­ci­u­sá­tól kez­dő­dő­en meg­rom­lott a férfi fél­té­keny visel­ke­dé­se miatt és rend­sze­re­sen veszekedtek.

A férfi anya­gi­lag rend­sze­re­sen kihasz­nál­ta az asszonyt, így 2021. decem­ber 21-én vásá­rol­ta­tott magá­nak a mobil­te­le­fon­já­ba SIM kár­tyát, majd azt kérte a nőtől, hogy ő akti­vál­ja a kár­tyát a saját nevé­re. A sér­tett ezt meg­ta­gad­ta, emi­att ismé­tel­ten vesze­ked­tek, amely eldur­vult. Az asszony meg­elé­gel­te a vád­lott visel­ke­dé­sét, ezért elha­tá­roz­ta, hogy a gyer­me­ke­i­vel együtt elköl­tö­zik az édes­any­já­hoz. Ennek érde­ké­ben bement az egyik háló­szo­bá­ba azért, hogy a szük­sé­ges ruha­ne­mű­ket össze­szed­je. Ezt látva a vád­lott utá­na­ment és a neki hát­tal, gug­go­ló test­hely­zet­ben lévő sér­tet­tet jobb láb­bal, nagy erő­vel meg­rúg­ta a comb­ján, ezért az asszony neki­esett a közel­ben lévő für­dő­szo­ba ajta­já­nak. A férfi egyre indu­la­to­sabb lett és több­ször bele­rú­gott a félig fekvő hely­zet­ben lévő sér­tett­be, majd meg­ra­gad­ta a haját és fel­húz­ta a föld­ről. Ezután ököl­lel több­ször meg­ütöt­te a tarkóját.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett lép­sza­ka­dást szen­ve­dett, mely élet­ve­szé­lyes volt, és fenn­állt a reá­lis esé­lye annak, hogy meghalhat.

A férfi élet­tár­sát két kis­ko­rú gyer­me­ké­nek jelen­lé­té­ben bán­tal­maz­ta, ezál­tal veszé­lyez­tet­te az egész­sé­ges és har­mo­ni­kus érzel­mi fejlődésüket.

Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozott.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.

A vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, továb­bá indít­vá­nyoz­ta, hogy a tör­vény­szék hatá­ro­zott időre tilt­sa el a vád­lot­tat min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét vég­zik, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.