Főoldal » Hírek » Életveszélyesen bántalmazta ikertestvérét a békéscsabai férfi

A Békés Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt a letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te annak a 28 éves békés­csa­bai fér­fi­nak, aki 2020. júli­us 26-ára vir­ra­dó éjsza­ka egy hús­vil­lá­val mell­ka­son szúr­ta iker­test­vé­rét.

A test­vé­rek júli­us 25-én szü­le­tés­nap­ju­kat ünne­pel­ték bará­ta­ik­kal, amely­nek során sze­szes italt fogyasz­tot­tak. A két férfi a haj­na­li órák­ban össze­szó­lal­ko­zott és vere­ke­dett. Ennek során a ter­helt orron fejel­te test­vé­rét, majd egy hús­vil­lá­val a sér­tet­tet mell­ka­son szúr­ta. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett orr­csont­tö­rést szen­ve­dett, a szú­rás követ­kez­té­ben nála lég­mell ala­kult ki, amely élet­ve­szé­lyes sérü­lés.

A fér­fit a nyo­mo­zó ható­ság ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként, amely cse­lek­mény 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.

A letar­tóz­ta­tás kez­de­mé­nye­zé­sé­re azért került sor, mert a más bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt álló ter­helt­tel szem­ben kiszab­ha­tó bün­te­tés miatt tar­ta­ni kell a szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től. Meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő az is, hogy sza­bad­lá­bon az ügy­ben kihall­gat­ni ter­ve­zett tanú­kat befo­lyá­sol­ná. A férfi a sér­tet­tel egy ház­tar­tás­ban él, ezért fenn­áll a veszé­lye annak is, hogy sza­bad­lá­bon a meg­kí­sé­relt bűn­cse­lek­ményt vég­hez vinné vagy más hason­ló bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a főügyész­sé­gi indít­vánnyal egyet­ér­tett, és a férfi letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te.