Főoldal » Archív » Életveszélyesen bántalmazta ismerősét a fiatal férfi

A Tolna Megyei Főügyész­ség a bán­tal­ma­zót élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel, továb­bi két sze­mélyt segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 22 éves vád­lott 2019. szep­tem­ber 3-án, dél­után, ittas álla­pot­ban Izmény­ben az utcán kia­bál­va szi­dal­maz­ta azt az 55 éves fér­fit - a sér­tet­tet -, aki egyéb­ként a csa­lád­já­val szo­ros, bará­ti­nak tekint­he­tő kap­cso­lat­ban van. A férfi leg­alább három alka­lom­mal, ebből két­szer igen nagy erő­vel jobb öklé­vel arcon ütöt­te a vele szem­ben álló sértettet.

Az üté­sek­től a sér­tett több­szö­rös töré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a har­ma­dik ököl­ütés után pedig neki­esett egy kerí­tés­nek, majd hanyatt esett, és a fejét is beüt­ve nyom­ban elve­szí­tet­te az esz­mé­le­tét. Az elszen­ve­dett sérü­lé­sek­től köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

A maga­te­he­tet­len sér­tet­tet a vád­lott az idő­köz­ben hely­szín­re érke­ző édes­ap­ja segít­sé­gé­vel elvit­te az utób­bi több ház­nyi távol­ság­ra lévő lakó­há­zá­hoz, és annak udva­rán a ház bejá­ra­ta előtt lefek­tet­te a föld­re. A vád­lott, az édes­ap­ja és annak fele­sé­ge víz­zel lelo­csol­ták a sér­tet­tet, de ő nem tért esz­mé­le­té­re, majd a vád­lott el is hagy­ta a hely­színt. A vád­lott édes­ap­ja és a fele­sé­ge pedig a kom­mu­ni­kál­ni kép­te­len, lát­ha­tó­an és egy­ér­tel­mű­en segít­ség­re szo­ru­ló sér­tett­hez orvo­si segít­sé­get vagy men­tőt nem hív­tak, hanem egy idő után ket­ten meg­fog­ták és kivit­ték a házuk elé az utcá­ra, ahol neki­tá­masz­tot­ták a kerí­tés­nek és magá­ra hagy­ták. Végül az egyik szom­széd érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get és a mentőket.

Az ügyész­ség a bán­tal­ma­zó, jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tá­sát, míg a másik két vád­lott ese­té­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát szor­gal­maz­za a Szek­szár­di Törvényszéknél.