Főoldal » Hírek » Életveszélyesen bántalmazta ismerősét egy férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ég élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a haj­dú­sám­so­ni férfi ellen, aki dühé­ben durva módon bán­tal­maz­ta ismerősét.

2022. janu­ár 16-án a vád­lott élet­tár­sá­val együtt folya­ma­to­san ita­lo­zott, majd a kora este  az asszony elaludt. 20 óra­kor meg­je­lent a férfi házá­nál a szin­tén ittas sér­tett azért, hogy a koráb­ban, a ház­ban össze­tört beren­de­zé­si tárgy ellen­té­te­le­zé­se­ként egy tele­ví­zi­ós mobil­esz­közt adjon át a férfinak.

A vád­lott és a sér­tett a ház­ban tovább ittak. Késő este az erő­sen ittas sér­tett a mel­lék­he­lyi­ség­be elesett és össze­tört egy tük­röt. Ezt ész­lel­ve a küz­dő­sport­ban jár­tas elkö­ve­tő ide­ges lett, szá­mon kérte a sér­tet­tet, majd két­szer bal láb­bal, nagy erő­vel meg­rúg­ta a férfi jobb comb­ját és bor­dá­it. A sér­tett elvesz­tet­te az egyen­sú­lyát, egy fás­lá­dá­ra, majd onnan a nap­pa­li helyi­ség lép­cső­jé­re esett és beütöt­te a fejét. Ezt köve­tő­en a dühös vád­lott a fér­fit fel­rán­gat­ta a pad­ló­ról és ököl­lel több­ször meg­ütöt­te a fejét a hom­lo­ka, a szeme és az orra környékén.

A táma­dó meg­be­szél­te a sér­tet­tel, hogy azt kell mon­da­nia, hogy az utcán isme­ret­len sze­mély verte meg. A sér­tett ezután lefe­küdt a kana­pé­ra, majd más­nap a csa­lád­ja vitte őt haza, később pedig men­tőt hívtak.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­rést, bor­da­tö­rést, illet­ve 8 napon belül gyó­gyu­ló repesz­tett, illet­ve zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A bor­da­tö­ré­sek követ­kez­té­ben a sér­tett­nek élet­ve­szé­lyes álla­po­tot ered­mé­nye­ző lég­mel­le keletkezett.

Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozott.

A jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló vád­lott ellen a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A főügyész­ség a vád­irat­ban a fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.