Főoldal » Hírek » Életveszélyesen bántalmazta, mert kilökte a kezéből a bort - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy haj­lék­ta­lan férfi ellen, aki 2020 augusz­tu­sá­ban Kecs­ke­mé­ten élet­ve­szé­lyes sérü­lést oko­zott egy másik haj­lék­ta­lan­nak, mert a sér­tett kiütöt­te a kezé­ből a borosüveget.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett isme­rik egy­mást, mind­ket­ten haj­lék­ta­la­nok és rend­sze­re­sen ita­loz­nak. Időn­ként beszél­get­tek egy­más­sal, de közöt­tük sem bará­ti, sem hara­gos viszony nem volt.

2020. augusz­tus 3-án, a déli órák­ban a vád­lott az élet­tár­sá­val sétált az egyik kecs­ke­mé­ti utcá­ban. Ennek során össze­ta­lál­koz­tak az idős sér­tet­tel, aki ittas volt és kerék­pár­ral érkezett.

A sér­tett ész­re­vet­te a vád­lott kezé­ben lévő boros­üve­get és fel­szó­lí­tot­ta, hogy adjon neki a bor­ból. Erre a vád­lott nem volt haj­lan­dó, ezért vesze­ked­ni kezd­tek. A sér­tett a boros­üveg után kapott és eköz­ben kilök­te azt a vád­lott kezé­ből. Az üveg a beton­jár­dá­ra esve összetört.

A bor elvesz­té­se miat­ti harag­já­ban a vád­lott neki­tá­madt a sér­tett­nek. Több­ször ököl­lel arcon ütöt­te, rúgott felé, majd nagy erő­vel mell­ka­son lökte, ami miatt az idős férfi egyen­sú­lyát veszt­ve hanyatt esett és fejét az asz­falt­ba ütöt­te. A vád­lott ezután távo­zott a hely­szín­ről, míg a sér­tett segít­sé­gé­re a közel­ben lévő járó­ke­lők siettek.

A bán­tal­ma­zás miatt a sér­tett élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lést szen­ve­dett, ami 8 napon túl gyógyult.

A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lott jelen­leg sza­bad­lá­bon véde­ke­zik, őt a főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.