Főoldal » Archív » Életveszélyesen bántalmazta volt munkaadóját - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 45 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád­irat sze­rint, miu­tán meg­tud­ta, hogy mun­ka­adó­ja meg­vá­lik tőle, elszá­mo­lá­si okok­ra hivat­koz­va, súlyo­san bán­tal­maz­ta, ami­nek követ­kez­té­ben a férfi élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye