Főoldal » Archív » Életveszélyesen bántalmazta volt párjának barátját egy neszmélyi férfi

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a 29 éves elkö­ve­tő­vel szemben.

A sér­tett férfi jelen­leg azzal az asszonnyal él élet­tár­si kap­cso­lat­ban, aki koráb­ban a vád­lott barát­nő­je volt. Az asszony új pár­kap­cso­la­tát a férfi nem tudta elfo­gad­ni, és hara­gu­dott a sértettre.

2017. júni­us 3-án a sér­tett az élet­tár­sá­val vásá­rol­ni indult, ami­kor az egyik utcá­ban talál­koz­tak az elkö­ve­tő­vel. A vád­lott hir­te­len a sér­tett mögé lépett, annak fejét két kéz­zel hátul­ról meg­fog­ta, és bele­ütöt­te a járda mel­lett lévő vas lám­pa­osz­lop­ba, köz­ben szi­dal­maz­ta őt, azt sérel­mez­te, hogy a férfi elvet­te tőle az asszonyt.

Az elkö­ve­tő más­nap a sér­tett mun­ka­he­lye előtt ismé­tel­ten neki támadt a fér­fi­nak, de a dol­go­zók szét­vá­lasz­tot­ták őket. A sér­tett ekkor az üzem bejá­ra­ta előtt rosszul lett, elájult, ezért men­tőt hív­tak hozzá.

A férfi a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes kopo­nya­űri sérü­lést szen­ve­dett. Az élet­ve­szé­lyes álla­pot attól kelet­ke­zett, hogy a vád­lott a sér­tett fejét bele­ütöt­te a vas lámpaoszlopba.

Az elkö­ve­tő­vel szem­ben a főügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A bán­tal­ma­zó bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék fog dönteni.