Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Életveszélyt okozó testi sértés kísérlete egy budapesti parkban - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 48 éves buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben azért emelt vádat, mert az tavaly augusz­tus­ban egy buda­pes­ti park­ban egy vitás hely­zet miatt nya­kon szúrt egy a tár­sa­sá­gá­ban tar­tóz­ko­dó másik férfit.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2015. augusz­tus 21-én a dél­utá­ni órák­ban egy XVIII. kerü­le­ti park­ban ita­lo­zott egy isme­rő­sé­vel, és az annak tár­sa­sá­gá­ba tar­to­zó továb­bi két sze­méllyel, köz­tük a sér­tet­tel. Ita­lo­zás köz­ben a vád­lott tele­fon­ja isme­ret­len körül­mé­nyek között eltűnt, és ő azt a sér­tet­ten kérte szá­mon, aki viszont tagad­ta, hogy a készü­lék nála lenne.

A vád­lott ezt köve­tő­en min­den továb­bi szó­vál­tás nél­kül a padon ülő sér­tett mögé lépett, majd a nála lévő kés­sel őt egy hatá­ro­zott, erős moz­du­lat­tal a nya­kán megszúrta.

A férfi a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, és az élet­ve­szé­lyes sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak a reá­lis lehe­tő­sé­ge is fenn­állt, ennek elma­ra­dá­sa a vélet­len­nek volt köszönhető.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.