Főoldal » Hírek » Életveszélyt okozó ütés - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 36 éves férfi az uno­ka­test­vé­ré­vel vitat­ko­zott, ami­kor annak barát­ja oda­ment hoz­zá­juk, hogy meg­aka­dá­lyoz­za a komo­lyabb dula­ko­dást. A vád­lott végül őt ütöt­te meg. A sér­tett az esés követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lést szenvedett. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy 36 éves férfi - 2020. júni­us 10-én kora dél­után egy XV. kerü­le­ti sörö­ző­ben ita­lo­zott uno­ka­test­vé­ré­vel és annak barát­já­val, a későb­bi sér­tet­tel. Az ita­lo­zás köz­ben a férfi az asz­tal­tár­sa­sá­guk­ban ülő nőkre fújta a ciga­ret­ta­füs­töt, ami miatt az uno­ka­test­vé­re rászólt. Emi­att szó­vál­tás ala­kult ki köz­tük, majd a vitá­ju­kat a sörö­ző előtt, az utcán foly­tat­ták, ahol már köl­csö­nö­sen lök­dös­ték egymást.

A komo­lyabb dula­ko­dás meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben a sér­tett utá­nuk ment, de a két férfi tovább vitat­ko­zott és lök­dös­ték egy­mást. A vita és dula­ko­dás hevé­ben a vád­lott végül nem a vele vitat­ko­zó uno­ka­test­vé­rét, hanem a sér­tet­tet ütöt­te meg ököl­lel, ami­től a férfi a föld­re esett, azon­ban ekkor még rög­tön fel is állt onnan. A férfi köz­ben tovább lök­dös­te az uno­ka­test­vé­rét, majd ismét a sér­tett­re támadt és őt ököl­lel újra fejen ütöt­te. Az ütés­től a sér­tett hanyatt esett és a fejét tom­pí­tás nél­kül az asz­fal­to­zott jár­dá­ba ütöt­te, ami­nek követ­kez­té­ben esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A férfi még ezután sem hagyott fel a táma­dás­sal, uno­ka­test­vé­rét több­ször meg­ütöt­te, illet­ve meglökte.

A sér­tett élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lé­se­ket szenvedett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a táma­dó­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, és bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, ami­kor a vád­lott az első eset­ben meg­üti a sér­tet­tet, aki elesik, majd nyom­ban fel­áll: https://www.facebook.com/watch/?v=687696389274540