Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Elfajult a családi vita Derecskén – fotókkal – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az erő­sen ittas férfi az élet­tár­sa szü­le­it és nagy­ap­ját is súlyo­san bán­tal­maz­ta. Ember­ölés kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt kell a bíró­sá­gon felelnie.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő Derecs­kén élt az élet­tár­sá­val és közös kis­gyer­me­kük­kel, a nő szü­le­i­nek házá­ban. 2023. júni­us 15-én dél­után­tól együtt fogyasz­tot­tak alko­holt, majd éjfél után, a kony­há­ban ülve a férfi közöl­te az élet­tár­sá­val és annak any­já­val, hogy a csa­lád­já­val a szü­le­i­hez akar köl­töz­ni. Emi­att vesze­ke­dés ala­kult ki közöt­tük, mert a nők sze­rint a férfi szü­lei rossz körül­mé­nyek között élnek, ami nem meg­fe­le­lő egy csecsemőnek.

A dühös vád­lott meg­po­foz­ta az élet­tár­sát, majd ami­kor a nő édes­any­ja közé­jük állt, a férfi őt is több­ször pofon ütöt­te. Ezután átment a szom­szé­dos házba, ahol az élet­tár­sa nagy­ap­já­nak szo­bá­já­ba ment, az alvó fér­fit fel­kel­tet­te és köve­tel­te, hogy adja oda neki a tele­fon­ját. A sér­tett ezen fel­há­bo­ro­dott és fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy távoz­zon. A vád­lott dühé­ben a ruhá­já­nál fogva kirán­gat­ta az udvar­ra a man­kó­val mozgó fér­fit, ott kicsa­var­ta a kezé­ből a man­kót, majd azzal több­ször erő­sen meg­ütöt­te a föld­re került sér­tet­tet, aki­nek ezután a mell­ka­sát olyan erő­vel meg­ta­pos­ta, hogy az idős férfi elvesz­tet­te az eszméletét.

Az élet­tár­sa a nagy­ap­ja segít­sé­gé­re sie­tett, de az elkö­ve­tő a nőt a hajá­nál fogva elrán­gat­ta. A nő édes­any­ja az utcá­ra futott, de a vád­lott üldö­ző­be vette, és ami­kor utol­ér­te, meg­rúg­ta a lábát, majd a föld­re esett nőt több­ször is olyan erő­vel meg­ütöt­te ököl­lel, hogy esz­mé­le­tét vesz­tet­te, majd a férfi a köz­ben a házba mene­kü­lő élet­tár­sa után ment.

A ház­ban a nő édes­ap­ja meg­pró­bál­ta tele­fo­non érte­sí­te­ni a rend­őr­sé­get, de az elkö­ve­tő egy kés­sel több­ször meg­szúr­ta őt, majd elfutott.

A vád­lott élet­tár­sá­nak anyja nyolc napon túl gyó­gyu­ló, nagy­ap­ja élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Az élet­tár­sa apja bár csak nyolc napon belül gyó­gyu­ló szúrt sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de - az elkö­ve­tés esz­kö­zé­re és irá­nyult­sá­gá­ra tekin­tet­tel - a tet­tes szán­dé­ka a férfi éle­té­nek a kiol­tá­sá­ra irányult.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tőt ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, továb­bá élet­ve­szélyt okozó és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, az esz­kö­zül hasz­nált kést pedig koboz­za el.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság által készí­tett fény­ké­pe­ken bán­tal­ma­zás esz­kö­zei, az idős férfi man­kó­ja és a kés látható.