Főoldal » Hírek » Terrorizálta a barátnőjét, mert nem tudta elviselni a szakítást - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben az egye­te­mis­ta vád­lott nem tudott bele­nyu­god­ni abba, hogy barát­nő­je meg­sza­kí­tot­ta vele a kapcsolatot.

A Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék a vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, hamis vád bűn­tet­te, hamis tanú­zás­ra fel­hí­vás bűn­tet­te, zak­la­tás vét­sé­gei és sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 13 évi fegy­ház­bün­te­tés­re, Vas megye köz­igaz­ga­tá­si terü­le­té­ről 5 évi kitil­tás­ra és mel­lék­bün­te­té­sül 10 évi köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a férfi nem tudta elfo­gad­ni a sza­kí­tást, ezért sok­szor igye­ke­zett a sér­tet­tel – annak kife­je­zett aka­ra­ta elle­né­re – a sze­mé­lyes kap­cso­la­tot fel­ven­ni. A férfi a tele­fon­já­ról 37 nap alatt 97 alka­lom­mal hívta a sér­tet­tet, a közös­sé­gi médi­án keresz­tül rend­sze­re­sen üzent neki, búcsú e-mailt kül­dött és öngyil­kos­sá­gát helyez­te kilá­tás­ba. Neu­ro­ló­gus és pszi­chi­á­ter orvo­sok, édes­any­ja és fik­tív sze­mély nevé­ben is írt szá­má­ra hamis e-maileket, üze­ne­te­ket, ame­lyek­ben egész­sé­gi álla­po­tá­ra figye­lem­mel kérte kap­cso­la­tuk ren­de­zé­sét, öngyil­kos­sá­gi kísér­le­té­ről szá­molt be, elbú­csú­zott, aztán a sér­tet­tet meg­ölé­sé­vel fenye­get­te. Ezek miatt a bíró­ság távol­tar­tá­sát ren­del­te el.

A vád­lott a sér­tett­ről készült fény­ké­pek fel­hasz­ná­lá­sá­val e-maileket készí­tett, ame­lye­ket a nő isme­rő­se­i­nek meg­kül­dött. Ezek­ben a sér­tett nevé­ben sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kat kínált, vala­mint a nőt - sze­mé­lyes ada­ta­i­nak köz­zé­té­te­lé­vel - több part­ner­ke­re­ső olda­lon is regiszt­rál­ta. A férfi ese­ten­ként fény­kép­pel együtt sze­xu­á­lis tár­gyú fel­hí­vá­so­kat tett közzé, ame­lyek­re a sér­tett üze­ne­tek, tele­fon­hí­vá­sok soka­sá­gát kapta, továb­bá ilyen tar­tal­mú szó­ró­la­po­kat ter­jesz­tett a nő lakó­he­lyé­nek vas­út­ál­lo­má­sán, a Szom­bat­hely­re hala­dó IC-vonaton, illet­ve az okta­tá­si intéz­mény köze­lé­ben par­ko­ló autókon. 

A vád­lott továb­bi bosszú­ál­lást is elha­tá­ro­zott. Ennek érde­ké­ben kettő kés­sel a sér­tett lakó­he­lyé­re uta­zott, ahol elrej­tőz­ve várta. Ezalatt egy fahu­sán­got is magá­hoz vett, amellyel a mel­let­te elha­la­dó nőt több­ször fejbe vágta, miköz­ben meg­ölé­sét haj­to­gat­ta. Az üté­sek­től meg­szé­dült és föld­re esett sér­tet­tet tovább ütle­gel­te, vele a föl­dön dula­ko­dott, pró­bál­ta a fején, nya­kán meg­se­be­sí­te­ni, két­szer meg is szúr­ta. A nőnek sike­rült kisza­ba­dul­nia és segít­sé­get kérnie.

A vád­lott a büntetés-végrehajtási inté­zet­ből a járás­bí­ró­ság­ra kül­dött név­te­len levél­ben a sér­tet­tet kábí­tó­szer tar­tá­sá­val és érté­ke­sí­té­sé­vel vádol­ta meg, majd az enge­dély nél­kül meg­szer­zett mobil­te­le­fon­ról ismét üze­ne­te­ket kül­dött neki, meg­pró­bál­ta fel­hív­ni, aztán til­tás elle­né­re pos­tai úton is leve­let kül­dött, amely­ben meg­bo­csá­tá­sát és meg­lá­to­ga­tá­sát kérte.

A vád­lott egy tanút saját érde­ké­ben hamis tanú­zás­ra is töre­ke­dett rábírni.

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint a sze­rel­mi kap­cso­la­tu­kat önös érdek­ből hely­re­ál­lí­ta­ni akaró, a sér­tett éle­tét hosszabb időn keresz­tül, a távol­tar­tás sza­bá­lya­it is meg­szeg­ve vál­to­za­tos esz­kö­zök­kel és módon meg­nyo­mo­rí­tó, a sér­tett­nek komoly lelki és fizi­kai szen­ve­dést okozó, őt a lakó­he­lyé­ről elköl­tö­zés­re is kész­te­tő, a bün­te­tő­el­já­rás, sőt letar­tóz­ta­tá­sa alatt is bűn­cse­lek­mé­nye­ket elkö­ve­tő vád­lot­tal szem­ben kisza­bott fegy­ház­bün­te­tés mér­té­ke fel­tét­le­nül szük­sé­ges és indokolt.