Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Elfajult a veszekedés – fotóval – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy asszony dühé­ben egy kony­ha­kés­sel meg­szúr­ta az élettársát.

A vád­irat sze­rint az élet­tár­sak Mikep­ér­cse­nél­tek, a férfi rend­sze­re­sen ita­lo­zott, emi­att és szű­kös anya­gi körül­mé­nye­ik miatt gyak­ran veszekedtek. 

2023. októ­ber 22-én, reg­gel­től kez­dő­dő­en mind­ket­ten sze­szes italt fogyasz­tot­tak, majd dél­után köz­tük az udva­ron vita támadt. A sér­tett szá­mon­kér­te az asszony­tól azt, hogy a dél­előtt kapott pénz­ből miért nem vett pálin­kát. A vita vesze­ke­dés­sé fajult, a vád­lott fel­dü­hö­dött, bement a kony­há­ba, kiho­zott egy kést, majd oda­sza­ladt a sér­tett­hez és őt álló hely­zet­ben erő­tel­je­sen hasba szúrta.

Az asszony látva az élet­tár­sa sérü­lé­sét, azon­nal érte­sí­tet­te a mentőket.

A sér­tett a szú­rás követ­kez­té­ben köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban volt és éle­tét a gyors orvo­si ellá­tás men­tet­te meg.

A jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló nő ellen a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban mér­té­kes indít­vány­ként azt rög­zí­tet­te, hogy a tör­vé­nyi fel­té­te­lek fenn­ál­lá­sa ese­tén a tör­vény­szék a vád­lot­tat 3 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és 4 évre tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság által a szem­le során készült fotón az elkö­ve­tés­hez hasz­nált kés látható.

az elkövetéshez használt kés