Főoldal » Hírek » Elfelezték a zsarolással szerzett pénzt - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett zsa­ro­lás és csa­lás miatt emelt vádat két fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tők előbb tele­fo­non, majd sze­mé­lye­sen is meg­je­len­ve, nem­lé­te­ző tar­to­zás­ra hivat­koz­va pénzt kért egy isme­rő­sük­től, akit – mivel vona­ko­dott – verés­sel is megfenyegettek.

A vád­irat sze­rint a szan­ki fér­fi­ak 2022. feb­ru­ár 13-ra vir­ra­dó­ra együtt ita­loz­tak egyi­kük ott­ho­ná­ban és kita­lál­ták, hogy isme­rő­sük­től pénzt fog­nak sze­rez­ni. Éjjel 1 óra körül az idő­sebb vád­lott a társa mobil­te­le­fon­ján fel­hív­ta a sér­tet­tet, aki­től egy har­ma­dik sze­mély felé fenn­ál­ló állí­tó­la­gos tar­to­zás­ra hivat­koz­va pénzt kért azzal az ígé­ret­tel, hogy azt továb­bít­ja a jogo­sult részé­re. Miu­tán az isme­rős meg­ta­gad­ta a fize­tést, a vád­lot­tak a tele­fon­ban verés­sel fenye­get­ték meg és 20 ezer forin­tot köve­tel­tek tőle.

Az éjsza­kai hívást köve­tő­en a két vád­lott beál­lí­tott a meg­fé­lem­lí­tett sér­tett­hez, ekkor azon­ban már 30 ezer forin­tot köve­tel­tek tőle. A vád­lot­tak fenye­ge­té­sé­től tart­va az isme­rős 15 ezer forin­tot adott a két fér­fi­nak, akik távo­zá­su­kat köve­tő­en a kapott össze­get elfe­lez­ték. Rövid­del ezután a fia­ta­labb vád­lott – kihasz­nál­va a sér­tett félel­mét – egye­dül is vissza­ment hozzá és még továb­bi 10 ezer forin­tot kért és kapott tőle.

A nyo­mo­zás során kide­rült, hogy a fia­ta­labb férfi három nap­pal koráb­ban az isme­rős­től már sike­re­sen szer­zett csa­lás­sal pénzt, mivel bár konk­rét tudo­má­sa a sér­tett­nek tar­to­zás­ról nem volt, a „köz­ve­tí­tő­ként jelent­ke­ző” vád­lott részé­re a kért 30 ezer forin­tot mégis átadta.

Az ügyész­ség a bűn­tár­sa­kat élet, testi épség elle­ni fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel, emel­lett a fia­ta­labb vád­lot­tat csa­lás bűn­tet­té­vel is vádol­ja és ezért mind­ket­te­jük­kel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a jog­ta­la­nul meg­szer­zett össze­gek­re vagyon­el­kob­zást kell elrendelni.

Bűnös­sé­gük­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.