Főoldal » Hírek » Elfogatóparancs alapján került rendőrkézre, majd bűnügyi felügyelet alá - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a 23 éves fér­fi­nak a bűn­ügyi fel­ügye­le­tét, aki egy mát­ra­ve­re­bé­lyi lakás lakat­tal zárt ajta­ján átvág­ta a lán­cot, majd az ingat­lan­ból külön­bö­ző dol­go­kat tulaj­do­ní­tott el.

2021. már­ci­us 14-én reg­gel a férfi a lánc elvá­gá­sá­val beju­tott egy mát­ra­ve­re­bé­lyi lakás­ba, ahon­nan egy tük­röt és mosó­gép­al­kat­ré­sze­ket tulaj­do­ní­tott el.

A férfi kilé­té­re hamar fény derült, de a nyo­mo­zó ható­ság elől elrej­tő­zött, ezért elfo­ga­tó­pa­ran­csot adtak ki elle­ne, ami ápri­lis 22-én veze­tett eredményre.

A gya­nú­sí­tot­tal szem­ben már volt egy másik bün­te­tő­el­já­rás is folya­mat­ban, legá­lis jöve­de­lem­mel pedig nem ren­del­ke­zik, így a szö­ké­se mel­lett tar­ta­ni lehet attól is, hogy újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, ezért a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a bűn­ügyi fel­ügye­le­tét indít­vá­nyoz­ta, amit a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva el is rendelt.

A gya­nú­sí­tott a bíró­ság által kije­lölt ingat­lant kizá­ró­lag ható­ság előt­ti idé­zés­re és iga­zolt orvo­si keze­lés cél­já­ból hagy­hat­ja el. A bűn­ügyi fel­ügye­le­tet a rend­őr­ség ellen­őr­zi, és ha a férfi meg­sze­gi annak sza­bá­lya­it, rend­bír­ság­gal sújt­ha­tó, a sza­bá­lyok ismé­telt vagy súlyos meg­sze­gé­se ese­tén pedig letar­tóz­ta­tá­sa is elrendelhető.